Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

PSD Officer Isuri Indunil Dissanayake Who Died on her Birthday - Minuwangoda Defender Accident

21 jeks WmkaÈkh od ñkqjkaf.dv äf*kav¾ wk;=frka ñh.sh wdrlaIl wxY ks<OdÍkS biqßf.a lÿÆ l;dj

zwïfï uu uqK n,df.k l;d lrkak mq¿jka f*daka tlla .;a;d' wïud;a tajf.aa tlla .kak t;fldg ug mq¿jka wïuf.a uqK n,df.k l;dlrkak' uu u<f.orl hkak hkjd weú;a l;dlrkakï'Z  hehs biqß wdor joka mejiqfõ wehf.a f.a 21 jeks Wmka Èkh fh§ ;snqfKa Bfha Èkfha§hs' ta;a ;ukaf.a wdorKsh ÈhKsh fï ;uka yd l;dlrkafka wjika joka lsysmh hehs  wehf.a uj fudfyd;lgj;a ys;=fõ ke;'

WoEik y;g wjika jrg l;d lr biqß ;j;a fydard lsysmhla .;jkakg;a u;af;ka lsisjl=;a fkdis;+ f,i ñkqjkaf.dv hdf.dvuq,a, m%foaYfhaa  isÿ jQ ßh wk;=rlska oyila n,dfmdfrd;a;= fmdÈ ne|f.k isá biqß we;=¿ miafofkla wjika .uka .shy' ta Tjqka .uka .;a äf*kav¾ j¾.fha Ômar:h niar:hl .eàfuka isÿjQ wk;=rlska miqjh'

wm Bfha iji yhg muK biqß mÈxÑ ù isá je,a,jdh" yomdkd., mqnqÿjej .fï wehf.a ksjig hk úg;a ish.Kkla jQ hy¿ ys;ñ;=rka" kEoEys;j;=ka ksjig tlafrdlaù isáfha isÿjQfha l=ulaoehs is;d .ekSugj;a fkdyelsjh'

tlu ke.Ksh yd wlald ;u mK yd iudk fidhqßhg isÿjQ foh .ek yඬkakg l÷¿ ke;sj isysiqkaj isákq olakg ,enqKq w;r ujf.a ÿla wf|dakd ueo yefudaf.au oEia l÷¿j,ska msß f.disks'

uf.a r;a;rfka Thdg yeuodu yji tlg l;dlrkjd' wo;a l;dlrkfldg ÿjf.a f*daka tl .;af;a fjkflfkla uu' wdfh;a .;a;d t;fldg ta <uhd lsõjd wïfï Thdg lshkak nE' fjk flkl=g f*daka tl fokak lsh,d' wfka uu fldfyduo tal wykafka uf.a r;a;rx mq;d ke;sfj,d' uu fldfyduo tal úYajdi lrkafka' ;d;a;d wykfldg ux fudkjo lshkafka wfka uf.a fohsfhda ug uf.a tlu mq;d ke;sjqKd biqßf.a uj ú,dm ;nñka lSjdh'

ã' tï' biqß b÷ks,a Èidkdhl uQ,sl wOHmkh yodrd ;snqfKa y|mdkd., úoHd,fhks' wehf.a wlald ndysr Wmdêh i|yd iqodkñka isák w;r nd, ke.Ksh ;ju;a tu úoH,fha 11 jif¾ bf.kqu ,nkakSh' mshd me,aj;a; iSks iud.fï /lshdjl ksr; jQ w;r ifydaoßhkaf.a wOHdmk lghq;= ms<sn|j fidhd ne¨fõ biqßh'

zkx.s WU bf.k .;af;a ke;a;x fmd,sishg fkdfjhs" t<suyka isr l|jqrlgj;a hkak nE' tal ksid fyd|g bf.k .kak'Z ta weh miq.sh od mej;s uyd ue;sjrK Èkhg miqod tkï 18 od f.orú;a fmdä kx.sg mejiQ wjika Tjok úh'

ñg jirlg fmr fmd,sia fiajhg ne÷Kq weh wjika .uka hk fudfyd; olajd fiajh lf<a ckdêm;s wdrlaIl wxYfha ldka;d fmd,sia fldia;dm,ajßhla f,isks' wlaldg riaidjla wrka fokakg;a kx.sg fyd¢ka W.kajd fmd,sia fiajhg iïnkaO lsÍu wehg ;snqKq f,dl=u n,dfmdfrd;a;=j úh'

ish¨ fokdf.au n,dfmdfrd;a;= isysk fnd| lrñka wïudf.a tlu mq;d biqß ljqre;a fkdis;= fkdme;+ fudfyd;l wjika .uka .shdh' ta weh yd ñ;=rka .sh wjux., .uk wjidkfha Tjqkaf.au wjux., .ukla jQfha ffofjdam.; isÿùula f,isks'

Ô' bkaÈl - je,a,jdh

PSD Officer Isuri Indunil Dissanayake Who Died on her Birthday - Minuwangoda Defender Accident
ñh.sh biqß

PSD Officer Isuri Indunil Dissanayake Who Died on her Birthday - Minuwangoda Defender Accident
je<fmk uj


ñkqjkaf.dv äf*kav¾ wk;=f¾ CCTV ùäfhdaj n,kak fu;kska'''


Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive