Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Newspaper interview with Gayathri Dias & Nayana kumari

.h;%shs khkdhs kgkak yok wÆ;au kdv.u fudllao@

.h;%shs khkdhs wÆf;ka kdv.ula kgkak yokjd lsh,d wmsg wdrxÑ jqKd'fï fokakd kgkak yok kdv.u fudllao lsh,d mqj;am;lg lsh,d ;snqfka fï úÈyg'

tu mqj;am;a idlÉpdj my,ska n,kak'

wÆ;a wvõjlg ierfikjd lsh,d wdrxÑhs''

Tõ'' Tõ fïl fï uf.hs khkdf.hs ú;rla fkfjhs wms yefudaf.u wdYdjla bIag fjk wmQre ojila' uq¿ f,dalfhkau .;a;;a uu ys;kafka fï jf.a fohla isoaO fjkafka m<uq j;djg fjkak ´k' rEm,djKH Ys,amSka fï ;rï ckm%sh rgla f,dafla fldfyj;a kE' b;ska wms ,xldj mqrdu úisÍ isák ckm%sh rEm,djKH Ys,amSka ishÆ fokdu iyNd.s lrf.k oejeka; k¾;k m%ix.hla mj;ajkak ;SrKh l<d'

rEm,djKH Ys,amSka Ys,amskshkaf.a k¾;k Wf<,lg ,xldfõ ñksiaiqkag ;sfhk Wkkaÿj ms<sn|j ielhla keoao'''@

wo ,xldfõ wf,ú jk ishÆu rEm,djKH ksIamdok mjd wf,ú jkafka rEm,djKH Ys,amSkaf.a oekqu Wmfhda.S lrf.k' Tjqka yryd ;uhs fï l¾udka;h jeä ÈhqKq fj,d ;sfhkafka' fï ksid ñksiaiq wfma Ys,amSkag Ys,amskshkag yß wdofrhs' ,xldfõ isák k¿ ks<shka yd iudkju ñksiaiq rEm,djKH Ys,amSka Ys,amskshkaj ms<s.kakjd' b;ska wms ;SrKh l<d ta wdorh;a tlal wms ;=< ;sfnk fjkia ola‍I;djla fmkajkak' fï k¾;k m%ix.hg ck;djf.a me;af;ka ;sfnk Wkkaÿj .ek kï lsisu ielhla keye'

rEm,djKH Ys,amSkaj kgjk tfla wruqK fudllao'''@

fï la‍fIa;%fha jev lroa§ wmsg ,xldj mqrdu úisß,d isák tlsfkld uqK.eys,d l;d lrkak wjia:dj ,eì,d keye' tlu la‍fIa;%hl lghq;= lrk wh úÈhg wms leue;shs wms w;r iqyo;dj f.dvkÛdkak' wfma woyi lsõju yeu fokdf.kau ,enqK m%;spdr iïnkaOfhka b;du i;=gqodhlhs' ,xldfõ rEm,djKH Ys,amh jD;a;shla úÈhg ;j ;j;a ia:djr lrkak wmsg wjYHhs' ta wjOdkh;a fï m%ix.h;a iuÛ ,efnhs lsh,d ys;kjd' fïl b;du ,iaik ge,kaÜ fIda tlla fõú' fldfydug;a rEm,djKH Ys,amSka lshkafka yskdfj,d kg,d lsh,d i;=áka bkak leue;s msßila'

ldgo oeka Th wreu mqÿu is;sú,a, my< jqfKa@

ï'''''uu;a khk;a l;d lr,d ;uhs fï woyi l%shdjg kÛkak ;SrKh lf<a' Bg miafia wms wks;a whg;a lsõju thd,d yßu i;=gq jqKd' ,xldj mqrdu bkak ishhlg jeä rEm,djKH Ys,amSka iy Ys,amskshka msßila todg m%ix.hg iyNd.s fjkjd' oekgu;a wms mqyqKqùï lghq;= lrf.k hkjd'

Wkkaÿj ;snqK muKska kgkak neyefka' rEm,djKH Ys,amSka nyq;rhlg ta yelshdj ;sfhkjdo@

wksjd¾hfhkau' we;a;gu rEm,djKH Ys,amSka Ys,amskshka lshkafka k¾;k yelshdj b;du fyd¢ka msysgmq msßila' wms;a tal yßhgu oek .;af;a mqyqKqùï lghq;= w;r;=r' uq,skau wms yeu flfklaf.au k¾;k mrdih iïnkaOfhka wjfndaOhla ,nd.;a;d' Bg miafia Tjqkag .e<fmk .S; f;dardf.k k¾;k ks¾udKh isÿ l<d' z.hdka Y%S Z ;uhs k¾;k ks¾udK lghq;= ish,a,u Ndrf.k ;sfhkafka' fldfydu jqK;a wms ljqrej;a úYajdi fkdlrmq ;rfï yelshdjla Tjqka ;=< ;sfhkjd'

ljoo fï jefâ fjkafka'''@

fkdjeïn¾ m<uq i;sfha ojil fkÆï fmdl=fKa§ m%ix.h mj;ajkak woyia lrf.k bkakjd'

ljqo fï nr orkafka@

wkq.%dyl;ajh olajk msßi fidhd .ekSu kï ta ;rï .egÆjla jqfKa kE' wmsg Wojq lrkak wkq.%dylhka úYd, msßila bÈßm;a fj,d bkakjd' wms wfma jD;a;sh ;=< mdúÉÑ lrk fndfyda ksIamdokhkays wdh;k wms;a tlal b;du leue;af;ka iïnkaO jqKd' Tjqka ishÆ fokdju fï fj,dfõ wdorfhka u;la lrkjd' fï m%ix.hg b;d úYd, uqo,la jeh fjkjd' kuq;a hï uÜgul uqo,la w;g ,enqfKd;a lsishï Wmldr uÜgfï hula lrkakka wfma woyila ;sfhkjd'

m%ix.fhka miafia lÜáhf.a jD;a;sh udre fjhso'''@

tajd lshkak nE' we;a;u lshkjd kï fï m%ix.h mj;ajkak;a l,skau wmsg msg rg m%ix. follg oekgu;a wdrdOkd ,eì,d wjika' tal i;=gg ldrKhla' fu;ek bkak yefudagu ta i|yd iyNd.s fjkak neß jqK;a mq¿jka lSmfokd iuÛ msgrg ixpdrj,g iyNd.s fjkak;a woyila ;sfhkjd'

wNsfhda.hlau fkfjhs' yenehs Tjqka mjd fudfyd;la k;r ù n,hs lsh,d ys;kjd'

k¾;khg wu;r m%ix.fha§ ;j fudkjo fjkafka'''@

wms todg b;d jeo.;a lghq;= folla isÿ lrkak ys;df.k bkakjd' iuia; rEm,djKH Ys,amSkagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka úÈhg wms wfma jD;a;sh yd iïnkaO f;aud .S;hla t<s olajkjd' talg mQ¾K wkq.%dyl;ajh olajkafka Okxch nKavdr lshk rEm,djKH Ys,amshd' ks,d¾ tka' ldisï ;uhs .S;h ,shkafka' .S;h .dhkd lrkafka ljqo lshk tl todgu ;uhs n,d.kak ,efnkafka' B<Ûg wms rEm,djKH la‍fIa;%fha oekg isák m%ùKhka 5 fokl=g f.!rj iïudk msßkukak;a n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ru” m%kdkaÿ" uhsl,a úf–iQßh" lS¾;s Y%S " khkd lreKdr;ak" yeßia úf–isxy lshk fcHIaGhka miafokdj ;uhs wms ta w.h lsÍu i|yd oek w÷kf.k bkafka' b;ska yqÛla wdidfjka yefudaf.u iyfhda.fhka lrk wfma jevla' yefudagu todg n,kak tkak lsh,d ;uhs lshkak ;sfhkafka'

jdikd iqrx.sld ú;dkf.a

Newspaper interview with Gayathri Dias & Nayana kumari

Newspaper interview with Gayathri Dias & Nayana kumari

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive