Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Kotadeniyawa Seya's Murder case - Updates10

Kotadeniyawa seya's Murder case - Updates10

fldgfokshdfõ ¥Ikh lr >d;kh l, fiahd ifoõñ oeßhf.a ksjig ,smshla

fldgfoKshdfõ fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;kh iïnkaOfhka ielmsg w;awvx.=jg .;a mqoa.,hska fofofkl= fï ui 28 jk od olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; flßK'

fï w;r Bfha WoEik fiahd ifoõñf.a ksjig ,smshla ,enqKs'

ta" weh m<uq jir i|yd whÿï l< mdif,a iïuqL mÍlaIKh i|ydhs'

fiahd oeßhf.a Ôú;hg ydks l< msßia fidhd isÿl< mÍlaIK ;jÿrg;a l%shd;aulhs'

fï w;r fiahd ifoõñf.a >d;kfhka lïmkhg m;a rgmqrd ck;dj wo;a úfrdO;dj, ksr; jQy'

fï iïnkao ùäfhda jd¾;dj my,ska n,kak

Kotadeniyawa Seya's Murder case - Updates10 Kotadeniyawa Seya's Murder case - Updates10 Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, September 20, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.