Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Kotadeniyawa murder suspect caught in Baduwathugoda jungle (Watch Video) - Updates

Kotadeniyawa murder suspect caught in Baduwathugoda jungle (Watch Video) - Updates

ifoõñ >d;kfha iellrefjl= .ïmy
fnïuq,a, m%foaYfha§ w;awvx.=jg

fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;kh iïnkaOfhka jk mÍlaIKhg wjYHj isák iellrejka lsysm fofkla fidhd fmd,sish fï jk úg;a mÍlaIK l%shd;aul lrñka isákjd'

ta w;r ifoõñ oeßh flf<id urd oeuQ njg ielmsg mqoa.,fhl= .ïmy" fnïuq,a, m%foaYfha ie.ù isáh§ w;awvx.=jg .;a njg f;dr;=re jd¾;d fjkjd'  fudyq oeßh Ôj;aj isá ksji wdikakfha mÈxÑ whl= njhs wdrxÑ ud¾.  Tiafia jeäÿrg;a jd¾;d jkafka'

úfYaI fmd,sia lKavdhï lsysmhlau iellre w,a,d .ekSu i|yd isÿl< fufyhqul§ ie.ù isá iellrejd w,a,d .ekSug Tjqka iu;aù we;s w;r wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ lKavdhï 03la iy w;sf¾l fmd,sia lKavdhï lsysmhla isoaêhg wod< mßlaIKj, ksr;j isákjd'

tfukau iellre w,a,d.;a njg mejfik ia:dkfha ùäfhdajla fï jk úg wm fj; ,eî ;sfnkjd' isoaêh weiska ÿgqfjl= mjid isáfha Tyq fuu ia:dkfha ksodf.k isá nj;a fmd,sisfhka meñK Tyqj w,a,df.k /f.k .sh nj;ah''

tu ùäfhdaj my;ska'''''

Hiru Gossip

Kotadeniyawa murder suspect caught in Baduwathugoda jungle (Watch Video) - Updates Kotadeniyawa murder suspect caught in Baduwathugoda jungle (Watch Video) - Updates Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, September 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.