Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Himali Sayurangi Interview With Newspaper

,iaikg ysgmq ySud,s ihqrx.s úrEmS fj,d

miq.sh jljdkqj wfma rx.k la‍fIa;%fha fndfyda k¿ ks<shkaf.a fm!oa.,sl Ôú;j, hï hï w;aoelSïj,g uqyqK§ug isÿ jQjd'
 ta w;ßka úfYaIfhka rx.k Ys,amsKshka fndfyda fofkla‌u uõ moúh ,eîu;a iu. ld,hla‌ la‍fIa;%fhka wE;aj isg kej; rx.khg meñK isákjd'

ysud,s ihqrx.s uõ moúh ,eîu;a iu. ld,hla‌ la‍fIa;%fhka wE;aj isg kej; rx.khg meñK isákjd'weh l,lg miqj olskakg ,efnkafk;a úrEms pß;hlska'

ysud,sf.a j;auka Ôú;h ms<sn|jhs wms wo l;d lrkafka'


ldf,lg mia‌fia úrEms pß;hlska Tnj olsk ksid fma%la‌Il m%;spdr jeä we;s fkao@

tjeks pß;hla‌ ,eîu uu kï ys;kafka jdikdjla‌ lsh,hs' ta jf.au ta id¾:l;ajh fjkqfjka úYd, lemùula‌ l<d'


ta pß;h Tnj kej; la‍fIa;%h ;=< wjê l<d lsõfjd;a@

fndfyda fma%la‌Il m%;spdr kï ,efnkjd' ta w;f¾ ks¾udK rdYshlg;a werhqï ,efnkjd' kuq;a uf.a wúfõlS nj;a iu. ;uhs ta ish,a,la‌u ;SrKh fjkafka'


ysud,s ienE Ôúf;a ujlf.a pß;h r.mdk ksido ks¾udK w;r olskak ke;af;a@

tal;a tl fya;=jla‌ ;uhs'


ta lshkafka ;j;a fya;= ;sfhkjd

Tõ' uu fldfydu;a /,a,g yUd tk ks¾udKj, lemS fmfkkak W;aidy lrk ks<shla‌ fkfuhs' ta ks¾udK ;=< i;=gla‌ keye jf.au fldÉpr lemùï l<;a ug jákdlula‌ keye'


Tn mjq,go l,djgo uq,a;ek fokafka

Himali Sayurangi Interview With Newspaper
folu iunrj lrf.k hkak ;uhs W;aidy lrkafka'


ta lshkafka mjq,a Ôú;h ;=< rx.kh Tng ndOdjla‌ fkfuhs

we;a;gu keye' uu fïl úfkdaohg r.mdkjd fkfuhs' jD;a;Suh uÜ‌gñka lrkafka' ta ;=< hï .re;ajhla‌ ;sfhkjd' ta jD;a;Suh lemùu ;=< mjq,a Ôú;hg;a m%uqL;ajhla‌ foñka lghq;= lrkjd'


újdyfhka mia‌fia rx.khg ;yxÑ jegqfKa keoao@

wkd.;fha§ tjeks .egÆjla‌ u;= fkdfjkak újdyhg fmr§u ieñh;a iu. l;d lr,d ljodj;a rx.kh w;ayßkafka keye lsh,d ;Skaÿjlg wdjd'


tod ks¾udK ;=< Tng ysñjQ ;ek wo;a tf<iu mj;skjd lsh,d ys;kjdo@

we;a;gu keye' wo wvqjg tkafka ljqo thdj ;uhs ks¾udKhg f;dar.kafka' ta mqoa.,hdg leurdjla‌ bÈßfha r.mdkak mq¿jkao neßo lsh,d fydh,d n,kafka keye'


ks¾udKj, kshEf<k ld,h ;=< orejdf.a j.lSï mejfrkafka ldgo@

ÿj bmÈ,d udi yhla‌ .shdg mia‌fia b|,u uu rx.k lghq;=j,g iïnkaO jqKd' uf.a wïu;a uy;a;hf.a fouõmshkq;a ÿjf.a lghq;= ish,a, fidhd n,kjd'


ujla‌ yeáhg ia‌jhx jdrKhla‌ mKjf.k keoao@

rx.khg wd uq,a jljdkqj ;=< mkjf.k ;snQ jdrKhkau ;uhs rx.k Ôúf;a ;=< wog;a j,x.= Ndjfha mj;skafka'


ta lshkafka Tn .;a ;SrKhla‌ fjkia‌ lrkafka keye

uu ;SrKhla‌ .kafka j¾;udkh jf.au wkd.;h .ek;a ;=kaj;djla‌ ys;,d' ta ksid ;uhs uf.a rx.k Ôúf;a lsis ojil nd, ks¾udKj,g odhl fkdjqfKa' ta ksihs wog;a w;S;h .ek ys;oa§ ug ÿlla‌ fkdoefkkafka'


ÈhKshf.a úia‌;r álla‌ lsõfjd;a

ÿjf.a ku jkqð fik,ahd' jhi wjqreÿ folhs'


ÿj jeäfhkau lsÜ‌gq ldgo@

uy;a;hdg' ÿj,d fldfydu;a ,eÈ wmamÉÑ,dg lsh,d merKs lshukl=;a ;sfhkjfka'

,la‌ñ” w;=fldar,

Himali Sayurangi Interview With Newspaper

Himali Sayurangi Interview With Newspaper

Himali Sayurangi Interview With Newspaper

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive