Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Gossip of Lanka Exclusive - Think twice before you stay in a Hotel Room
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
,sx.sl myi ú¢kak Room tllg hkjdo@ 
hkj kï oek.kak

fïlg .,a uq,a m%ydr fldÉpr t,a,fjhso lsh,d wms okafka keye' yenehs tl .,la yß t,a, fjk nj kï okakjd'jeäysá mrïmrdj fldhs úÈhg lsõj;a wo ;reK mrïmrdj ;ukag ´k foa m%isoaêfha fyda wm%isoaêfha lrkjd' yefudau fkfjhs f.dvla wh tfyuhs' ta w;fr ;uka wdorh lrk .eyekq <uhd yß msßñ <uhd yß tlal uqyqÿ fjr<g" tfyu;a ke;akï ,e.=ïy,lg hk tl jf.a foajÆ;a ;sfhkjd' uqyqÿ fjr<g hk tl kï idudkH fohlafka' ta;a ,e.=ïy,lg hk tl kï fomdrla ys;kak fjk fohla'
fudlo ta fjkqfjka ks¾udKh jqKq kS;s lsysmhla wfma rfÜ l%shd;aul fjkjd' fï kS;s .ek wfma ;reK ;reKshkag jf.au iuyr fmd,sia ks,OdÍkag mjd ksis wjfndaOhla ke;s nj m;a;rhla lshjkfldg fyd|gu f;areï .kak mq¿jka' ckudOHhl j.lSu uyck;dj ksje/È iy i;H isÿùïj,ska oekqj;a lsÍu' b;ska fï lrkak hkafk wkak ta jf.a fohla'

wo wfma rfÜ ;reK ;reKshka fndfyduhla ,e.=ïy,aj,g hkafka kS;s .ek oekqj;a njla ke;sjhs' idudkHfhka ,e.=ïy,aj, ,e.=ïf.k isákakka w;awvx.=jg .kak fmd,sishg iïmQ¾K n,;, ;sfhkjd' ta ~.Ksld ksjdi mk;~g wkqjhs' yenehs tfyu w;awvx.=jg .kak fya;= ;sfhkak ´fk' .Ksld ksjdihla mj;ajdf.k hEu" l<ukdlrKh lsÍu" l<ukdlrKh i|yd wdOdr lsÍu fyda l%shd lsÍu oඬqjï ,eìh yels je/È lsh,d biafi,a,d lshmq mkf;a i|yka fjkjd' kuq;a fï mk;g wkqj ldjyß w;awvx.=jg .kak kï wod< hqj<f.ka ldka;dj ta ,e.=ïyf,a fiajh lrk flfkla fjkak ´k' ta lshkafka .Ksldjla fjkak ´k' ;j;a meyeÈ,s lrkjd kï uqo,a u; ,sx.sl fiajdj imhkakshla fjkak ´fk' wms ys;uq ljqreyß msßñ flfkla ta ,e.=ïy,g ndysßka fjk;a ldka;djla tlalf.k .syska ,sx.sl ld¾hfha fhÿKd lsh,d' tfykï ta hqj< w;awvx.=jg .kak fmd,sishg lsisu n,hla keye' we;a;gu ta ldka;dj uqo,a u; ,sx.sl fiajh imhkakshla jqK;a" tal Tmamq lrkak úÈhla ke;s ksid w;awvx.=jg .kak neye'

,e.=ïy,l§ ú;rla fkfjhs fjk ´kEu ;ekl§ fmd,sia ks,OdÍkag ;ukaf.a wkkH;dj ;yjqre lr.kak neß jqfKd;a kï wksjd¾hfhkau w;awvx.=jg m;afjkak isoaO fjkjd' tal ;kshu mdfr hoaÈ jqK;a tfyuuhs' ta ;%ia;jdoh je<elaùfï mk;g wkqjhs' ta ksid hk ;ekl whs'ã' yß mdiafmdaÜ tl yß v%hsúka ,hsika tl yß wrka hkak wu;l lrkak tmd' yenehs ;%ia;jdoh je<elaùfï mk;g wkqj w;awvx.=jg m;a jqfKd;a Thd,g úreoaOj fmd,sishg f.dkq lrkak mq¿jka fjkafka ~wkkH;dj ;yjqre lsÍug wiu;a ùu~ lshk fpdaokdj ú;rhs' ,e.=ïy,l b|,d wkkH;dj ;yjqre lr.kak neßjqKq fj,djg ,sx.sl l%shdj, fhÿKd lsh,d fpdaokd lrkak neye' w;awvx.=jg .kakjd kï fpdaokdj fjkak ´fk l,ska lsõj jf.a ~wkkH;dj ;yjqre lsÍug wiu;a ùu~ lshk tl ú;rhs' tfyu ke;akï ta jf.a fohlg w;awvx.=jg .;af;d;a uQ,sl whs;sjdislï lvjqKd lsh,d fmd,sishg úreoaOj mshjrla .kak wod< mqoa.,hdg mq¿jka fjkjd'

ta jf.au ,e.=ïy,la fyda fõjd fjk ´kEu ;ekla fyda fõjd jhi wjqreÿ 18g wvq msßñ <ufhla fyda .eyekq <ufhka tlal ,sx.sl ld¾hfha fh§u;a oඬqjï ,efnk jrola' tal isoaO fjkafka ta nd, jhialref.a leue;af;ka jqK;a th jrola úÈhg ms<s.kakjd' ~nd, jhialrejl= wmfhdackhg ,lalsÍu~ lshk fpdaokdj u; ta jrog kvq oukak mq¿jka' ta lshkafka jhi wjqreÿ 18g wvq kï lsisu flkl=g fldÉpr leue;s jqK;a ,e.=ïy,lg hkakj;a ,sx.sl l%shd isÿ lrkakj;a wjir keye' jhi wjqreÿ 18g jeä kï" ;ukaf.a wkkH;dj Tmamq lrkak;a mq¿jka kï ,e.=ïy,lg hEu jrola lsh,d kS;s fmd;aj, fldfyj;a ,sh,d keye' ta jf.au th jrola úÈhg ms<s.kafka keye' kuq;a wfma rfÜ ixialD;shg wkqj kï th jrola' jrola fkfjhs mdml¾uhla'

ta jf.au 18g jeä .eyekq <ufhla thdf.a wleue;af;ka ,sx.sl ld¾hfha fhdojd .kakjd kï tal jrola' ta jro oKav kS;s ix.%yfha ;sfhk ~ia;%S ¥IKh~ lshk fpdaokdj hgf;a kvq odkak mq¿jka' fï m%YafkÈ uQ,sl fjkafka ta ldka;djf.a leue;a; fyda wleue;a;' ta ksid lgW;a;rh .kak wjia:dfõ wod< ldka;djf.a udkisl ;;a;ajh .ek ie,ls,sula fjkak ´k' weh udkisl mSvkhlska bkakjd kï yß fyd| isysnqoaêhla ke;akï yß lgW;a;rh .ekSu m%udo lrkak mq¿jka' uq,È leue;af;ka ysáh;a miafia tl tl ,dN m%fhdack ksid wleue;af;ka nf,ka tlal .shd lsh,d lshk wh;a bkakjd' tfyu jqfKd;a kï b;ska fndfydu lk.dgqhs' fudlo widOdrKhg ,lajqKq md¾Yajh .ek jeä wjOdkhla fhduq lrkak fjkjd'

wms ´fk ;rï wy,d oel,d ;sfhk fohla ;uhs iuyr fj,djg ,e.=ïy,a jg,k fmd,sia ks,OdÍka ta fj,dfj ,e.=ïyf,a bkak fcdavq Tlafldu fmd,sia Ôma ´fla od.k fmd,sishg wrka hkjd lshk tl' tfyu wrka hkakkï ksYaÑ; fpdaokd ;sfhkak ´k' biafi,a,d lsõjd jf.a wjqreÿ 18g wvq kï wksjd¾hfhkau fmd,sishg hkak fjkjd' ta jf.au wkkH;dj ;yjqre lr.kak neß jqK;a fmd,sishg hkak fjkjd' tfyu;a ke;akï ;ud tlal bkak ldka;dj ta ,e.=ïyf,au fiajh lrk flfkla kï ta;a fmd,sishg hkak fjkjd' t;ek§ ie,flkafka wod< ldka;dj .Ksldjla úÈhghs' .Ksld jD;a;sh lshkafk ;du wfma rfÜ ;ykï fohla' fï hk úÈhg bÈßfha§ ;yku bj;a fjkak;a bv ;sfhkjd'

wms fï lf<a ;reK ;reKshka oekqj;a lsÍula ú;rhs' iuyr úg wr wඬkak n,df.k bkak whg ysf;kak mq¿jka wms ;reK ;reKshkag ,e.=ïy,aj,g hkak fm,Uùula we;s l<d lsh,d' tfyu foalg fm,Uùula we;s lrkak kï fï jf.a ,smshlg jvd wv ksrej;a ldka;d rEmhla jákjd' fldfydu jqK;a yeufohla .eku oekqj;a ùu jeo.;a' oekqj;alu uqjy;a wdhqOhlg;a jvd uqjy;a'

ÿ,xc,S uq;=jdäf.a

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive