Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Girl talks to the media about her life story

wïud ;d;a;g fndre lshd ks<shla fjkak .sh .uk Ñ;‍%máh yokak uqo,a uÈ ksid ug ta uqo,a fydhd.kak Woõ lrkak lsõjd wka;sug Ñ;%mgh yeÿfka udj úl=K,d .kak i,a,S j,ska

isxy, Ñ;%máhl r.mEug .sh ;reKshla .ksldjla lr úls”fï isÿùula ms<snoj tu ks<sh mqj;am;lg mijd ;sfnkjd'weh mjikafka wehj .Ksldjla lr úlsKQ i,a,sj,ska tu Ñ;%máh ks¾udkh l, njhs'

tu isÿùu ms<snoj weh mqj;am;lg lshd ;snqKq whqre my,ska n,kak'

isislsrK jegqKq c, r< ñKsuq;= fiah" ueäfhl=f.a Yíoh jßkajr foijfkys .egqfkah' fkdksokd k.rh fudfyd;lg f.d¿ù we;' ta ksyඬ ksYdhdufha uu ;ksùñ' iS;, u|k, ud je<|.;af;ah' oEia mshd.;a uu Ôú;h ú¢kakg ieriqfkñ'

 zydhsZ

iukau,a iq.kaOh;a iuÛ weh meñK isáhdh' wef.a Wjk mqrd yi/,a,la keÛS ;snqKs'
3
zb;sx fldfyduo@Z

uu weh iuÛ fodvu¿ jqfKñ'

zfyd|hs''' ta;a álla ú;r ÿlhsZ

wef.a joka ieneúkau oÛldr úh' fl<sf,d,a fmkqulska hq;= jQ weh ieneúkau iqrEmS oÛldßkshlehs uu wkqudk lf<ñ' ta iqrEmskshf.a Ôú;fha l÷<l igykla b;sßjQ ;ek isg wef.a Ôú;h lshjQfhñ'

zuu Ôúf;a Èyd f.dvla ieye,a¨fjka ne¨j fl,af,la' lsisu fohla .ek iSßhia jqfKakE' biafldaf,a hk ldf,;a udr *ka tfla ysáfha' wïud ug fldÉpr wjjdo l<;a tajd tl lklska wy,d wfkla lkska msgl<d' uu lrkd yeufoau uf.a ;d;a;d wkqu;l<d' thd ks;ru lsõfj .EKq <uhs ksoyfia bkafka wïu ;d;a;d.dj bkakfldg ú;rhs" ta ksid i;=fgka ieye,a¨fjka bkak bvfokak lsh,d' ta fj,djg wïud zThd ;uhs fï fl,a,j krlalrkafkaZ lsh,d ;d;a;g lE .ykjd' ta;a ta yeu igklskau ch.;af;a uu' ta ;d;a;d uu <Û bkak ksid'

biafldaf,a hk ldf,a ug mqÿu vdkaiska msiaiqjla ;snqfKa' leiÜ tl odf.k ;kshu ysxÈ isxÿj,g vdkaia lrkjd' uu wOHdmkh ,enqfõ nd,sldjl' mka;sfha  ´*a mSßhÙ tlla wdjd lshkafka wmsg b;ska *q,a *ka ;uhs' wms yefudau tl;=fj,d isxÿ lshkjd" kgkjd''' yßu fcd,s'
uu Wiiafm<g yeoErefõ kdgHh lrKh úIh Odrdj' fm!oa.,sl mka;sj,ska vdkaiska bf.k .;a;d' ta ksid mdif,a ;sfhk yeu m‍%ix.hlu uf.a kegqula ;snqKd'

ta ldf,a ;snqK f,dl=u msiaiqj ;uhs iskud ;rej, mska;+r tl;= lrk tl' uf.a lduf¾ mqrd uu widlrk k¿ ks<shkaf.a mska;+r w,j,d ;snqfKa'
8

uf.a ;d;a;;a l,djg f.dvla wdihs' ta ksid th;a ,iaik mska;+r yïn jqfkd;a ug f.ke;a fokjd' wïud ughs ;d;a;ghs fyd|gu foys lmk fj,dj¨;a ;snqKd' ta;a wms tajd .Kka.;af;a kE' ta fj,djg udhs ;d;a;hs fokaku yskdfj,d udrejqKd'

ta jf.a miqìul ysgmq uu à'ù tfla mqxÑ weÙj¾àiaukaÜ tllg hkak mqxÑ ySkhla oelald' uf.a ta ySkh .ek oek .k ysáfha ;d;a;d ú;rhs'
ta ksid wïug fydfrka ;d;a;d ug iskudj iïnkaO mqj;am;a f.ke,a,d ÿkakd' tfyu f.kdmq tl mqj;am;l w¨;a Ñ;‍%máhlg k¿ ks<shka
.kakjd lsh,d odmq oekaùula ;snqKd' tod ug uyfurla ,enqKd jf.a f,dl= i;=gla we;sjqfKa' wïug fydfrka wema,sflaIka tl mqrj,d ;d;a;d wf;a fmdaiaÜ T*sia tlg heõjd' tafla m‍%;sM,h ug i;s follska ,enqKd' ta ,smsh;a ;d;a;d wïug fydfrkqhs uf.a w;g ÿkafka' uu ta bkagúõ tlg .sfh;a wïug fydfrka ;d;a;;a tlal' ;d;a;g ;sín Ñ;‍%má msiaiqjhs uf.a ks<s WKhs tl;=jqKdu wms lrk foa nrla m;<la" yß jereoaola wmsg f;arefKa keye'

tod udj bkagúõ tflka f;dard.;a;d' iaC%Ska fgiaÜ tlg tkak lsh,d wdfha ojila ÿkakd' ughs ;d;a;ghs yßu i;=gqhs' wms fokakd f.or wdj;a yeufoau ryila úÈhg ;shd.;a;d'

uu k.rh wdY‍%s;j yeÿk flfkla ksid fyd|g mdrj,a okakjd' nia tfla hkak;a okakjd' wïug fydfrka ;d;a;ghs ughs fokakgu fld<U hkak neß jqKd' uu iaC%Ska fgiaÜtlg .sfha ;kshu'


tod f;dard.;a; msßfika lSmfofkla weú,a,d ;snqKd' leurd" ,hsÜia f.dvla od,d ;snqKd' udj úúO bßhõj,ska ;sh,d mska;+r .;a;d' ta w;aoelSug uu wdYdfjka uQK ÿkakd' ta ks<sfhla ùfï msiaiqj fyd|gu ;snqK ksid' ta úÈhg Ôúf;ag w¨;a mdrla fydhd.;a; uu w¨;a mka;shlg hkjd lsh,d ojia lSmhlau fld<U .shd' ta yeu ojilu ta Ñ;‍%máh ksIamdokh lrk uy;a;hd udj Ñ;‍%má rE.; lrk ia:dkj,g tlal .shd' Ñ;‍%máh ksIamdokh lrk uy;a;h;a tlal ta úÈhg iqyoùug ,eîu f,dl= Nd.Hla lsh,hs todug ys;=fKa' ta;a uf.a Ôúf;a brKu fjkiajqfKa wka;sugu udj IQáka n,kak tlalrf.k .sh ojfihs'

weh È.= iqiqula f.k ksi, c,h foi n,disákakg jQjdh' laIKhlska cfndia yඬla  kÛñka ieÛj isá ueäfhl= c,hg mekafkah' ta;a iuÛu .s,ka r:hla fõ.fhka Odjkh jk Yíoh mßirh isidrd .sfhah' weh h<s;a oeyekska ñÿKdh' wef.a Ôú;fha kej;=Kq biõfõ isg kej;;a .<mkakg jQjdh'

ztod ta uy;a;hd udj tlalrf.k f,dl= fydag,hlg .shd' ojia .dKla th;a tlal IQáka n,kak .sh ksid ug thd .ek mqxÑ ielhlaj;a we;sjqfKa kE' thd tod fyd|gu ìõjd' ug;a l+,a ä‍%kalaia wrf.k ÿkakd' ta;a álfj,djlska ug ysi lerls,a,la wdjd' ug u;l tÉprhs' isysh toaÈ uu ysáfha lduf¾l' uf.a Ôúf;a /ql.;a;= f.!rjh ug ke;sfj,d' uu fyd|gu weඬqjd' ta;a uf.ka Wÿrd.;a; f.!rjh ug ,nd.kak neßnj uu oekf.k ysáhd' wïug fndrelsh,d" wïuj rjÜg,d lrmq fi,a,fï Nhdkllu f;areï hoaÈ ug udju ke;sfj,d bjrhs'

.EKq wms fldÉpr Yla;su;a jqK;a Ôúf;a jrÈkak hkafka álfj,djhs' tal f;areï .kak mq¿jka fjkafk;a ál fokdghs' ug;a ,iaik ySk f.dvla ;snqKd' ,iaik f.orla" ,iaik jdykhla" m‍%isoaêh" fyd| újdyhla ta isysk w;r jqKd' ta;a ta isysk ienE lr.kak f;dard.;a; udjf;a we;s lgqlnj f;areï .kak neßjqKd'

tod ta kreu ñksyd udj úkdY lr,d ug ;j fhdackdjl=;a f.kdjd' ta udj m‍%isoaO ckm‍%sh ;rejla lrkjd' tal ;sfhkafka thdf.a wf;a lsõjd' ta;a thdg Ñ;‍%máh yokak uqo,a uÈksid ug ta uqo,a fydhd.kak Woõ lrkak lsõjd'

ug f.dvla ÿlhs" fõokdjhs" uq¿ Ôúf;au lvdjeá,d' fï lsisfohla f.org lshkak;a nE' uu ta mõldr fhdackdjg leu;s jqKd' uu ta ñksyd lshk lshk f,dlalkaj i;=gq l<d' ug f,dl= f.hla" jdykhla ,enqKd' udj ckm‍%sh ks<sfhl=;a jqKd' ug úYd, risl msßil=;a we;sjqKd' ta yeufoau ,enqK ug f.oßkq;a" .fukq;a f,dl= ms<s.ekSula ,enqKd' uu yefudagu Woõl<d' wog;a Woõlrkjd' ta;a uq¿ f,daflgu fmakak ,iaikg yskdfj,d bkak uu f,daflgu fydfrka yex.s,d oi odiajdrhla wඬkjd' .EKshla úÈhg ug;a wdYdjka ;sfhkjd' uu;a leu;s újdyfj,d orefjda yodf.k ,iaik Ôú;hla .; lrkak' ta;a ta yeufoau udhdjla ú;rhs lsh,d uu okakjd' wo uu bkak ;ekska ug my<g nyskak neye' uu .ek okak wh ug bkak fok tll=;a keye' ta Ôúf;ka ug ñfokak;a neye'

wo iudch fndaÙ w,a,f.k lE .ykjd ldka;d ysxikh msgqolsuq lsh,d' ta;a fld;eko ldka;djg idOdrKh bgqfj,d ;sfhkafka' olaIfhl=g bÈßhg hkak neye' ia;‍%S;ajh lshk foh talg yriafjkjd' f.or iajdñhdf.a m‍%pKav;ajh" ld¾hd,fha fndia,f. ysxikh" uyuÛ mdovhkaf.a m‍%pKav;ajh''' yeu ;eklskau .eyeKqlu lshk idOlh ÿ¾j, fj,d'

uu rx.khg olaIhs kï ug wjia:djla ,efnkak  ´k' ta;a uf.a olaI;djfhka m‍%fhdack .kak" uf.a b,lalhg hkak ug .eyeKqlu úl=Kkak fj,d' ug jf.au f.dvla .EKq whg fïlg uqyqKfokak isoaO fj,d' wms leu;s kE ;du;a wms ÿ¾j,hs lsh,d ms<s.kak' ta;a ms<s.kak wlue;s lgql i;Hh ;uhs tal'

.sks mq<sÛqjka È,sfik wef.a fofk;a foi uu n,d isáfhñ' iqkaor fnfyda foa msgqmi wiqkaor fndfyda foa we;' m‍%cd;ka;‍%jd§ iudchl kï iqÿiaidg iqÿiq;ek ,eìh hq;=h' tfy;a ;dlaIKsl j¾Okhla muKla isÿjk wdl,am ixj¾Okhla fkdjk iudchl ieneúkau i¾jidOdrKhla bgq lr.ekSu uk#l,ams;hls' tkï wm ixj¾Okhg msh keÛsh hq;af;a l=uk kej;=ul isgo@ is;Su Tng Ndrh'

-l=udß fyar;a

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive