Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Fake M.G Dhanushka Cought in Negombo

Fake M.G Dhanushka Cought in Negombo

;reKshka /jgQ vqma,sflaÜ M.G flfkla ó.uqfjka udgqjqKq yeá
PdhdrEm iy ùäfhda iys;hs

.dhk Ys,ams tï'Ô OkqIal f.a ku jHdc f,i Ndú;d lrñka ;reKshka rjgd uqo,a jxpd l< mqoa.,fhl= fmd,Sish úiska wo ^25& w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

ta tï'Ô OkqIal kue;a;df.a fmkqug iudk kqjrt<sh" rïfndvfrdfgd*a j;=hdfha mÈxÑ tka'Ô rkisxy nKavdr kï 28 yeúßÈ mqoa.,fhla'

ó.uqj fmd,Sishg ,enqKq meñKs,a,la wkqjhs wo ^25& ó.uqj nia kej;=ïmf<a§ fudyqj w;awvx.=jg f.k ;sfnkafka'

tï'Ô OkqIal hk ku jHdc f,i Ndú;d lrñka ix.S; ixo¾Yk ixúOdhlhskaf.ka uqo,a ,nd.ekSu" wka;¾cd,h yryd ;reKshka /jàu wdÈ jxpd /ila fudyq úiska lr we;s njghs jd¾;d jkafka'

ùäfhdaj my,ska n,kak'tï'Ô OkqIal f*ianqla .sKqfuys oeuQ igyk my;ska'

Fake M.G Dhanushka Cought in Negombo

Fake M.G Dhanushka Cought in Negombo
Fake M.G Dhanushka Cought in Negombo Fake M.G Dhanushka Cought in Negombo Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, September 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.