Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

DNA report in Kotadeniyawa Seya's murder case submitted to Court

DNA report in Kotadeniyawa Seya's murder case submitted to Court

fiahd oeßhf.a >d;khg wod< ã'tka'ta mÍlaIK jd¾;djla ksl=;a fjhs

fldgfoKshdj fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;khg wod< ü'tka'ta' mÍlaIK jd¾;djla ó.uqj fldÜGdY wmrdO mÍlaIK ks,OdÍka wo ñkqjkaf.dv ufyaia;‍%d;a wêlrKh fj; Ndr§ ;sfnkjd'

isoaêh iïnkaOfhka oekg rlaIs; nkaOkd.dr .;j isák 17 yeúßÈ mdi,a isiqjdf.a iy ielldr tlaore mshdf.a ü' tka' ta' jd¾;d fuf,i wêlrKh fj; bÈßm;a l< njhs fmd,Sish i|yka lf<a'

ta wkqj tu jd¾;dj, m‍%;sM, óg wod< kvqj h<s úNd.hg .kakd Tlaf;daïn¾ 2 jkod m‍%ldYhg m;a lrk nj ñkqjkaf.dv jevn,k ufyaia;‍%d;a w;=, .=Kfialr i|yka l<d'
DNA report in Kotadeniyawa Seya's murder case submitted to Court DNA report in Kotadeniyawa Seya's murder case submitted to Court Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, September 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.