Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

CCTV footage of Gold Chain Robbery in Mahiyanganaya

uyshx.kfha isÿjQ f.da,aâ fÉka fidrlfï iS'iS'à'ù o¾IK

miq.shod uyshx.k k.rfha isÿjq rka Ndkav fidrlula iïnkaofhka hqj,la yÿkd.eksu i|yd uyshx.k fmd,sish uyck iyh m;hs'0552257222 $ 0718591517 hk ÿrl:k wxl Tiafia fudyqka y÷kd .;a;d kï uyshx.k fmd,sish fj; f;dr;=re iemhsu isÿ l< yels w;r f;dr;=re ,ndfok mqoa.,hka iïnkaofhka ryiH Ndjh iqrlsk nj fmd,sish oekqï foa'

uyshx.k k.rfha rka NdKav fjf<| ie,lska úkdä 45lg wêl ld,hla /£ isáñka rka NdKav f;are hqj,la remsh,a 80000la jákd r;%x ud,hla iqlaIu wdlrfhka fiajlhjkaf.a wjOdkh fjk;;g fhduq lrñka iÛjdf.k fidrlï lr we;s w;r fuu hqj, uyshx.k m%foaYfhka msg; mqoa.,hka ùu fya;=fjka y÷kd .eksu ioyd fmd,sish uyck iyh m;hs'

fjf<oief,a iS'iS'à'ù o¾Yk

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb