Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Astrologists speak about Kotadeniyawa seya's Murder case

fiahd ifoõñ ÈhKshf.a >d;kh .ek fcH;sIfõ§ka lshk l;d
udrl wm,h ;snQ fiahd ÈhKshf.a flakaorh

fiahd oeßhf.a >d;k isoaêh jQ Èkfha tu oeßh iji 6'30g muK l=i mqrd wdydr f.k ;snQ nj;a weh >d;khg ,lajk úg wehf.a wdudYfha tla n;a lgl n;a m%udKhla b;sßj ;snQ nj ffjoH ks.ukh ù we;s njo Wiia fmd,sia ks,Odßhl= mejeiSh'tÈk rd;%s 10'45g tu oeßh wef.a uj úiska wjika jrg oel we;s w;r weh ¥IKh lr >d;kh ù we;af;a rd;%s 11'30g muK njo ks.ukh ùu u; l=vd orejl=f.a wdydr Èrùu meh 5 - 6la w;r ld,h ;=< isÿjk nj ffjoH ks.ukh ù ;sfí'

oeßh meyerf.k .sh ldud;=r mqoa.,hd wêl f,i u;af,da,shl= úh yels njg fmd,sish iy ffjoHjrekaf.a ieluqiq u;jdohka w;rg tlaù we;af;a wehg isÿlr ;snQ ldudmrdOfha nrm;<lu ksid njo mÍla‍IK fufyhjk Wiia fmd,sia ks,Odßhl= mejeiSh' tu iellre ñh.sh oeßh oekye¢kf.k isáfhao hkak .ek fmd,sishg iel u;=ù ;sfí' oeßh ¥IKhg ,la l< ldud;=rhdf.a YÍrfha frdaul+m 03la iy ;j;a fN!;sl idla‍Is lSmhlao fidhdf.k ;snqKq w;r" tajd miq.sh i;s wka;fha ã'tka'ta' mÍla‍IK i|yd heùug fmd,sish iy ryia fmd,sish mshjr f.k ;sìKs'

tu isoaêhg wod<j wi,ajdiSkaf.ka iy ;j;a msgia;r mqoa.,hka 35 fokl=f.ka muK fmd,sish iy ryia fmd,sish m%Yak lr ;sfí' fuu isoaêfha§ fmd,sisfha nrm;< ielhg Ndck jQ u;ao%jHj,g weíneys jQ ;reKhl=f.ka fmd,sish m%Yak fldg ;sfí'

fuu mÍla‍IKhg wod<j iS'iS'à'ù' leurd lSmhlao ryia fmd,sish meñ”ug fmr mÍla‍Idjg Ndck fldg isoaêhg wod<j m%:ufhka u;=j ;snQ ieluqiq ;eka ksrjq,a lrf.k we;s njo fmd,sisfha Wiia ks,Odßhl= mejeiSh' fmd,siam;sjrhdf.a kshufhka miq.sh nodod tu m%foaYhg .sh úfYaI ryia fmd,sia lKavdhula jeäÿr mÍla‍IK mj;ajhs'

‍fï w;r 2010 iema;eïn¾ ui 16 jeks Èk .=re Èk wÆhu 04'20g ó.uqj uy frdayf,a§ Wmka fiahd ifoõñf.a flakaorhg wkqj udrlhla ;snQ nj fcH;sIfõ§ka i|yka lr ;sfnkjd'

m%ùK fcHd;s¾fõ§"foaYnkaÿ tia'f–' iurfldaka

we;a;gu fuu wysxil oeßh fiahdjla muKla b;sßlr fujka l=ßre urKhlg f.dÿre jQfha wehs@ tu urKh iajNdjh flakaor igyk ;=<ska meyeÈ,sfõ' udrl wm, §fï§ 22 jeks fo¾ldKdêm;s" 64 jeks kjdxYl wêm;s lIag .%yhd fukau udrl wm, f.k §fï§ m%uqLia:dkhla .kafka udxê iy .=,slh iuyr fcHd;sI .%ka:j, i|yka lr we;' udxê isák rdYs wêm;shdg;a jvd udxê isák kjdxYl wêm;shdf.a l%shdldÍ;ajh wkqj urKh isÿjk njh' tfiau udxê isák kjdxYlh ksfhdackh lrk wêm;shdf.a rdYsh Wodù ;sfnk fudfydf;a l%shdjg kefÛa'

fuu oeßhf.a flakaorh ne¨ ne,aug fmfkkafka n,j;a flakaorhla njh' ,.akdêm;s rú n,j;aùu 3 iy 8 wêm;s n,j;aj kj rdYs ;=<u ;ekam;aùu hym;ah' kuq;a fuu flakaorh iqmßla‍IdldÍj ne,Sfï§ fmkShkafka ,.akh fukau iQ¾h flakaorh fikiqreg iy udxêg ueÈ ù mdm;rldÍ ùu;a pkao% flakaor ,.akdêm;s i÷ rdyqf.ka mSvdjg m;aùu ksid ÿ¾j, ù we;s njh' f.daprj fikiqre i÷f.ka 12 jekafka .uka lrhs tho whym;ah' fikiqre 4 jekafka .uka lrk ld,h lxGl Yks jYfhka y÷kajhs' fuys m%;sM,h kï mqoa.,hd mjqf,ka ksfjiska fjkaù hEuh' ldka;djf.a isl=re fukau .=re hym;aj flakaorfha msysgd ;sìh hq;=h' kuq;a ,.ak flakaorfha 8 jekafka .=re jl%ùu;a i;=re wg wêm;shdf.ka mSvdjg m;aùu;a 12 jekak udxê iy .=,slf.ka o tys wêm;s i÷ rdyqf.kao" kjdxYl flakaorfha 8 jekak udxêf.ka iy .=,slf.kao tys wêm;s l=cf.ka isl=reo mSvdjg m;alr we;' fï wkqj udxê isák rdYs wêm;shdg;a jvd udxê isák kjdxYl wêm;shd n,j;a f,i i;=re mSvdjg m;alr we;' ,.ak flakaorfha fukau kjdxYl flakaorfha udrl ia:dkh fmkajk 8 jekak;a .=re i;=re fukau ,.ak iQ¾h flakaor fukau pkao% flakaorh wêm;s i÷ mSvdjg m;aùu;a rdYs wêm;shdf.a .uka l< kele;a wêm;shdf.a ÿ¾j,;djkao .ek ie,lSfï§ fuu oeßhg fujka urKhlg f.dÿreùug fya;=ldrKd flakaorh ;=<ska meyeÈ,sj fmfka'

flfia kuq;a fiahdjla muKla b;sß lr zfiahdZ ÿjf.a urKh m%isoaO urKhla njg m;alsÍug ,.ak flakaorfha 8 jekafka ;ekam;a jl% jQ .=re m%uqLia:dkhla ,nd§ we;s nj kï meyeÈ,sh'

m%ùK fcHd;s¾fõ§ fldgfoKshdfõ v.a,ia .=Kj¾Ok

2010 iema;eïn¾ ui 16 jeks Èk .=re Èkg myka jkakg wÆhu 04'20g ó.uqj uy frdayf,a§ fiahd ifoõñ mqxÑ u,a lel=<sh fuf,dj t<sh ÿgqjdh' rú ysñ isxyh wehf.a ,.akh jQ w;r wÛyre fyj;a l=cg wh;a fïIh kjdxYlh úh' fla;=g wh;a uq, kelef;a f;jeks mdofhka úlis; jQ wehf.a uy oYdj ysñjQfha fla;=gh' oYd fYaIh jQfha jir 03hs" udi 02" Èk 09ls' fla;=f.a uy oYd ld,h Wmf;a isg 2013 fkdjeïn¾ ui 25 jeksod olajd mej;sKs' tÈk isg wehg isl=re uy oYdj wdrïN úh'

isl=re fyj;a Yql%" isxy ,.akhg n,j;au mdmshl= nj wuq;=fjka lsjhq;= fkdfõ' fi!uH .%yhl= jqj;a isxyhg isl=re udrl f.k fokafkls' th wmf.a m¾fhaIK uÛskao ;yjqre jQ i;Hhls'

fiahd ifoõñ <oeßhf.a flakaorfha ,.akdêm;shd jQ rú .%yhd nqO .%yhd;a iuÛ fhda. ù ,.akfhau isáfhah' isxyhg nqOo udrl .%yfhls' ~,.akh~ hkq Ôjhl uQ, Od;=jhs' tfia kï ,.ak .; udrl .%yhdg tu ks¾udKfha Ôj n,h wvmK lsÍfï uy;a yelshdjla mj;sk nj fkdryils' ,.ak .; udrl nqO ;u ~wÆf.daiq~ rdcldßh bgqlsÍfï wjia:dj ,.ak Ndjh ;=<skau ksis f,i wrUd we;'

fiahd ÈhKshf.a >d;kh isÿjk úg rdyq .%yhd .uka lrñka isáfha wehf.a isxy ,.ak flakaorfha fojekak jQ lkHdj u;skah' rdyq fojekafka f.dapr jk úg flakaorfha udrl ia:dkh jQ wgjekak olsk w;r th udrlhl Wodjla f,i fmkajd Èh yelsh' tfukau wehf.a flakaorfha fojekafka Wm;skau ;ekam;aj we;af;a isxyhg wm, lrk wYqN .%yhl= jQ Yks fyj;a fikiqreh' fojekafka ;ekam;a fikiqre u;ska rdyq .uka lrk w;f¾ udrl ia:dkh jQ wgjekak olS' th urKhlg w;jekSuls'

fiahdf.a flakaorfha wgjekak jQfha .=re .%yhdg wh;a ókhhs' .=re tysu iajla‍fIa;%j we;' .=re Wm;ska jl%j msysgd isá w;r hqf¾kia .%yhdo .=re iuÛ fhda.j wgjekafkah' th hym;a ;;a;ajhla fkdfõ' Bg;a jvd fiahd ÈhKshf.a isxy ,.ak flakaorhg wkqj 22 jeks fo¾ldKdêm;shd jQfhao .=reuh'

22 jeks fo¾ldKdêm;shdf.a uyd oYd" w;=re oYd ld,j,§ ckañhdg udrl úm;a WodlsÍu fcHd;sI isoaOdka;hls' tu kHdhg wkqj wehf.a flakaorfha .=re wgjekak jQ udrl ia:dkfha jl%j msysgñka hqf¾kia iuÛ fhda.ùu yÈis wl,a urKhla lrd wehj fhduq lr we;' tfukau wehf.a flakaorfha ;=,dj jQ ;=kajekafka nqO ^fudav" kmqre& ;;a;ajhla msysgd isá l=cf.ka" yhjekak jQfha wgjekakhs' ~yh~ hkq i;=rka yd i;=re lror ksfõokh lrk ia:dkhls' tneúka l=cf.ka yhjekafka 22 jeks fo¾ldKdêm;shd jQ jl% .=ref.a yd hqf¾kiaf.a msysàu u; i;=rl=f.a uq.aO l%shdjla wehf.a urKhg fya;=ldrl jkakg bvlv i,id we;s njla fmfka'

fiahdf.a flakaorhg wkqj wehg wl,a urKhla f.k taug iu;alï mE ;j;a m%n, .%y msysàula we;' wehf.a isxy ,.ak flakaorfha miajekak jQ Okqf.a i÷ fyj;a pkao%hdf.a msysàuhs' pkao%hd u;ska fyda pkao%hdf.ka fojekafka fyda ‍fodf<diajekafka fikiqre .uka lsÍu hkq ckau ^pkao%& tardIagl wm, ;;a;ajhla f,i fcHd;sIfha ye¢kafõ'

wehf.a flakaorhg wkqj wehg fikiqre ckau tardIagl wm,h wdrïN jQfha 2014'11'03 jeksod isgh' fikiqre .%yhd wehf.a flakaorfha y;rjekak jQ ^pkao%hdf.ka ‍fodf<diajekakg& jDYaÑlhg we;=¿ùfuka wehg ckau tardIagl wm,hla Wodlr ùug iu;a úh' th wehf.a wl,a urKhg m%n, wkq.%yhla imhd we;s nj ilaiqolafia meyeÈ,sh'

fiahd ÈhKshf.a >d;kh isÿjk wjia:dj jk úg weh .;lrñka isáfha ;ukag udrl .%yhd jk isl=ref.a uy oYdj yd ;u flakaorfha 22 jeks fo¾ldKdêm;shd jQ .=re .%yhdf.a w;=re oYdjh' ffofjdam.; f,i fcHd;sIuh isoaOdka;hkag wkql+,j ish,a, isÿù we;'

m%ùK fcHd;s¾fõ§ ir;apkao% fnda;,df.a

fuu ÈhKshf.a Wmka Èkh iy fõ,dj miq.sh Èkl wmsg oek.ekSug ,eìKs' flkl= fuf,djg cks; jk úg§ ;ukaf.a l¾u Yla;sh /f.k tk nj wms ljqre;a okakd ldrKhls'

y|yk óg lÈu ksoiqkls' flkl=f.a wdhq¾o%h wOHhkh lr ne,Sfï§ w,am wdhqI" ukao wdhqI" §¾> wdhqI wd§ jYfhka fn§ hkq we;' flkl=f.a y|yk úu¾Ykh lr ne,Su ;=<ska Ôj;ajk ld,h" urKh isÿjk wdldrh meyeÈ,sj oek.; yelsh' fiahd ifoõñ oeßh Wm; ,nd ;sfnkafka 2010'09'16 Èkg myka jkakgh' isxy ,.akfhka wxYl 2 l,d 39~ fïI kjdxYlfhka uQ, kelf;a fla;= uy oYdfjka Wm; ,nd we;' m%:u fo¾ldK .;j bm§u ksid 22 fo¾ldK wêm;shd jkafka .=re .%yhdhs' Wmf;a§ wgjekak ;=< iajla‍fIa;%j jl%j msysgd we;' wgjekak urKh ms<sn|j lshefjhs' .=re .%yhd iajla‍fIa;% n,fhka hqla; jqj;a jl%j 22 fo¾ldK wêm;shd ùu ;=<ska wys;lr m%;sM, w;alrhs' wdhqldrl Yksg ima;u oDIaáh fy<ñka 12" 2" 4 .=ref.a oDIaáhg ,lalrhs' pkao%hd .=ref.a rdYs.; ùu;a wdhq n,h ì| ouk msysàuls' fojekak W.=r oKav ksfõokh lrhs' fikiqre tys isáñka .=re oelSu ksid f., isrùulska Ôú;la‍Ihg m;aúh' 5 iy 8 jekak .=ref.a rdYshla ùu;a 6" 7 wêm;s fikiqrej .=re oelSu ,sx.sl w;jrhlg ,lajk msysàuls'

fuu orejdg fla;=f.a uy oYdj .;l< miq isl=ref.a uy oYdj wdrïN úKs' ñhhk úg§ isl=ref.a uy oYdj ;=< isl=ref.a w;=re oYdj ,nd ;sìKs' isl=re iajla‍fIa;%j isáh;a rdyqf.a kele;l msysgd we;' rdyq isl=ref.a kele;l Wmf;a§ msysgd we;' miajekafka rdyq i÷ msysàuo i,a,d,hl=f.a f.dÿrlg ,laùuls'

fuu orejd fïI kjdxYlh ùu ksid 64 jeks kjdxYl wêm;shd jkafka i÷hs' fikiqre fojekafka bkafka pkao%hdf.a kele;lhs' miq.sh 12 jeksod jk úg§ .=re" rú" i÷ ,.akfha§ l=c" isl=re 64 jeks kjdxYl wêm;shdf.a rdYsh ;=<o f.dapr úh' miq.sh fkdjeïn¾ 2 jeksod isg fuu oeßhg ckau tardIaglhlao wdrïN úKs' fuu oeßh wld,fha fujeks brKulg f.dÿre ùug by; .%y n,mEï fya;= jQ nj lsj yelsh' urKfhka miqj uq¿uy;a ck;dj w;f¾ l;dnyg ,laùu;a m%isoaO ùug;a .=re wfÜ iajla‍fIa;%j isàu;a isl=re ;=kajekafka iajla‍fIa;%j isàu;a fya;= úKs' flfia kuq;a fuu wmrdOh l< >d;lhd Èk 21lg m%:u kS;sfha /yekg wiqjk nj meyeÈ,sj lsj yelsh' is;a lïmd lrjk fujeks isÿùï kej; wfma rfÜ fkdfõjd hkak wfma m%d¾:khhs'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive