Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

A Lesson to Police from driver (Watch Video)

A Lesson to Police from driver (Watch Video)

kS;sh fkdoek jdykj,g ov ,shkak .syska pdg¾ fjk g%e*sla uy;a;=re
ßhÿfrla ,xldfõ r:jdyk fmd,sishg kS;sh lshdÿka yeá

fmd,sia ks,OdÍka bÈßfha fndfyda fofkl= yeisfrkafka ;rula ksjg kshd¿ wkaough' ta fmd,sia ks,OdÍka yd ;¾l lrkakg hdu ke;s f,v od .ekSula f,i is;k ksidh' jdykhla keje;ajQ iekska ßheÿrka ,hsika bkaIqjrkaia Wiaidf.k fmd,sia ks,Odßhd fj; Èj hkafka ;ud w; jerÈ we;s ksidu fkdfõ'

fndfyda ßhÿrka yqrej we;s l%uh th jqj;a úh hq;a; kï fmd,sis ks,Odßhd jdykh ,Ûg meñkSuh'

r:jdyk fmd,sisfha ks,odÍka fofofkl=g wmQre mdvula lshdÿka mqoa.,fhl=f.a ùäfhdajla fï Èkj, wka;¾cd,fha yqjudre fjkjd'

wm fï mjik l;dfõ wyuâ kue;s mqoa.,hd l=vd f,dß r:hla mojkafkls' tu nÜgd f,dß r:fha bÈßfha wiqkaf.k hd yelafla 02g muKla nj fmd,sisfha u;hhs' tfy;a wyuâ thg tlÛ ke;' wyuâ fmd,sia ks,Odßhd yd ;¾l lrkafka kslïo fkdfõ th ùäfhdajgo kef.a' fï tjeks wjia:djls'

A Lesson to Police from driver (Watch Video) A Lesson to Police from driver (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, September 21, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.