Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

5 year old Girl found murdered In Kotadeniyawa - Updates 2

5 year old Girl found murdered In Kotadeniyawa - Updates 2

ifoõñ oeßhf.a ÿIKh lr >d;kh lf,a wef.au mshd @
mshd .ek iel jeäfjhs''

miq.sod .ïmy fldgfoKshdfõ§ ÿIKh lr >d;kh lr ;snQ mia yeúßÈ fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;kh iïnkaOfhka b;du ióm {d;Ska fofofkl= iïnkaOfhka fmd,sia wei fhduqù we;ehs jd¾;d fjhs'

oeßhf.a ksrej;a u< isrer ksji wi,we,;ska u;=jqj;a weh we| isá we÷u ksod isá we| Wäkao hg we÷u fuÜgh hákao yuqùu fuu ielh ;j;a ;Sj‍% lrjkakla ù we;'

isoaêh jQ ia:dkhg f.kajk ,o fmd,sia iqkLhkao bj Tiafia jeä ÿrla fkdf.dia wdmiq ksji wi,gu meñkSuo úfYaI fya;=jla ù we;'

oeßhf.a mshd ñka fmr wjia:djl§ <ud wmpdrhla iïnkaOfhka iellrefjla ùu ksid ;=ka udihla nkaOkdr.;j isá wfhls'
5 year old Girl found murdered In Kotadeniyawa - Updates 2 5 year old Girl found murdered In Kotadeniyawa - Updates 2 Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, September 15, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.