Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

3 Mysterious Deaths in Gampaha - Updates

.ïmy mdÆ ksjila ;=< isõ yeúßÈ oeßhl we;=¿ tl u mjqf,a ;sfofkd >d;kh l, iellre w;awvx.=jg .;a yeá

fya;=j wkshï iïnkaOhlaÆ
mqxÑ oeßh <s|g oud we;af;a mKmsáka

.ïmy - Wvq.ïfmd, - .,afmd;a; m%foaYfha wlalr 6la muK jQ md¿ j;a;la ueo msysá ksjil§ miq.shod yuqjQ krla jQ u<isrere iïnkaOfhka jk mYapd;a urK mÍlaIK .ïmy uQ,sl frdayf,a§ meje;ajqKd'  tys§ fuu >d;k fudg wdhqOhlska myr§ulska isÿl< ukqIH >d;k njg ;yjqre ù ;snqKd'

óg i;shlg muK fmr >d;k isÿlr we;s njghs fuys§ fy<s ù we;af;a' isoaêhg iïnkaO m%Odk iellre ksÜgUqj - miahdf,a§ tu ksjiska w;=reoka jQ jdykh o iuÛ fmd,Sish Bfha w;awvx.=jg .;a;d'  uj" mshd iy ÈhKsh >d;khg iïnkaO njg iel flfrk fudyq tu ksjfiau fiajh i|yd k;rj isá wfhla' >d;k isoaêfhka wk;=rej Tyq m%foaYfhka m<df.dia ;snqKd'

miq.sh 10 jeksod wUqieñ hqj,f.a u< isrer fidhd .eKqfka ksji ;=, ;sìh§hs' Tjqkaf.a ÈhKshf.a u< isrer ksji wi, <s|l ;sî tÈk miajrefõ fmd,sish fidhd .;a;d'

iellre fy<s lrk ,o f;dr;=rej,g wkqj fuu >d;khg fya;= ù we;af;a >d;khg ,la jQ ldka;dj iu. ;snQ wkshï weiqrla nj ‍fmd,sia mÍlaIKj, § fy<s ù we;ehs tu wdrxÑ ud¾. mjikjd'

wod, iellre ldka;dj iu. isák whqre >d;khg ,la jQ ieñhdg wiqjqKq nj;a  bkamiqj wjia:d lsysmhl§ iajdñhd iellreg ksjiska msgj hk f,ig;a okajd ;sfnkjd'

>kuq;a tu ldka;dj hkakg fkdÿka nj;a Tyq mjid ;sfnkjd' thg fya;= ù we;af;a ishÆ foam< ldka;djg wh;aj ;sìu njhs jeäÿrg;a f;dr;=re jd¾;d jkafka' fï ksid tu ldka;dj yd ieñhd ks;r onr jQ nj o iellre mjid ;sfnkjd' miq.sh 04 jeks od ikaOHdfõ ñh.sh ldka;dj;a ieñhd;a onr lrñka isg we;s w;r fuu .egqug iellre o ueÈy;a ù ;sfnk w;r tys § iellre ‍fmd,a,lska ieñhdg myr§ug W;aidy ord  ;sfnkjd' tys § tu ‍fmdÆ myr ìß|g je§ we;s w;r weh m%ydrfhka tu ia:dkfha§u ñhf.dia ;sfnkjd'

miqj wfkla mqoa.,hdgo fmdÆ myrla t,a, lr Tyqj;a >d;kh lr we;s iellre miqj u< isrere fol we| we;sß,a,l oud ìu Èf.a /f.kú;a ldurhl oud tu we| we;sß,af,ka isrere jid ;sfnkjd'

miqj wjqreÿ 04la jhie;s oeßh /h t<sjk ;=re ksjfia ;snQ l=vd f,dß r:h ;=< ;ndf.k isg we;s w;r fjf<|i,lg f.dia lsß melÜ folla /f.kú;a th o tu oeßhg fndkakg § ;sfnkjd'  fuu >d;kj,ska miqj Tyqg ksji ;=<g hdfï ìhla we;s jQ nj;a Tyq mjid ;sfnkjd' kuq;a oeßh ;ud Ndrfha ;nd.ekSug fkdyels ksidfjka wehg kskao .shmiqj ksjfiys msgqmi we;s md¿ <s|lg oud ;u iajdñhdg wh;a f,dß r:h o f.k m,df.dia  ;sfnkjd' flfia kuq;a fmd,sish úiska lrk ,o úfYaI fufyhqulska wk;=rej f,dßho /f.k m<d.sh iellre miqj w;awvx.=jg .ekSug iu;aù ;sfnkjd'Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive