Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Woman arrested after selling drugs in Athurugiriya

w;=re.sßfha isiqka u;al< fmÜ‌álfâ wla‌ld

uq¿ uy;a rgg;a cd;shg;a ms<s,hla‌ jQ u;ao%jH Wjÿr j¾;udkh jk úg rgmqrd YS>% f,i jHdma; fjñka mj;S' fuu u;ao%jH Wjÿßka ck;dj .,jd .ekSu i|yd rch we;=¿ úúO u;ao%jH ksjdrK ixúOdk iy wdh;khka úYd, W;aidyhl ksr; ù isá;s' kuq;a Tjqkago fï jk;=re;a u;ao%jH Wjÿßka rg fírd .ekSu i|yd yß yuka fohla‌ lsÍug fkdyels ù ;sfí' ta ;rugu u;ao%jH udhdj rgmqrd jHdma; ù ;sfí' j¾;udkh jk úg furg fndfyda msßila‌"
.eyekq msßñ fNaohlska f;drj úúO u;ao%jH j¾. Ndú; lsÍug mqreÿ ù isá;s' fuh rgg;a" cd;shg;a úYd, wNd.Hhls'

u;ao%jH cdjdrïlrefjda úúO Wml%u Ndú; lrñka u;ao%jH Ndú;h i|yd ñksiqka weíneys lr .ks;s'

j¾;udkh jkúg fuu u;ao%jH cdjdrïlrejkaf.a m%Odku b,la‌lh ù we;af;a mdi,a YsIHhkah' fuu ;sßikqka úúO Wml%u Ndú; lr mdi,a isiqkag u;ao%jH
,nd fohs' meKs îu" fgd*s iy fpdl,Ü‌ wd§ lEu j¾.j,g úúO u;ao%jH Ndú; lrñka mdi,a <uqkag úls”u fuu cdjdrï lrejkaf.a tla‌ Wml%uhls' miq.sh udi lsysmh we;=<; Èjhsfka m%foaY .Kkdjlska fujeks meKs îu iy lEu j¾.j,g u;ao%jH oud mdi,a <uqkag úl=KQ mqoa.,fhda fndfyda msßila‌ fmd,sia‌ w;awvx.=jg m;ajQy' fujeks cdjdrïlrejka fld;rï kS;sfha /yekg k;=jqjo mdi,a <uqka b,la‌l lr .ksñka u;ao%jH úl=Kk cdjdrï ;ju kej;S ke;' th fmrg;a jvd iergu isÿ fjñka mj;S' thg fyd|u WodyrKh jkqfha miq.sh Èkl w;=re.sßh uydud;H úÿy, wi, fmÜ‌á lvhla‌ ;=< uki úlD;s jk u;afm;s j¾.hla‌ mdi,a isiqkag úls”ug iQodkï lr isáh§ fmd,sia‌ w;awvx.=jg m;a jQfha ldka;djla‌ iu.h' l;dj ielúka fufiah'

w;=re.sßh m%foaYfha msysgd we;s mdi,a w;ßka uydud;H úÿy,g ysñjkafka m%uqL ia‌:dkhls' thg m%Odku fya;=j jkqfha tu mdif,a úÿy,am;sjrhd we;=¿ ld¾h uKa‌v,h YsIH YsIHdjkaf.a wOHdmk lghq;= iy úkh ms<sn|j ola‌jk Wkkaÿj ksidh'

YsIHhka ms<sn| wjOdkfhka isák .=re Nj;=kayg miq.sh Èkl tu úÿyf,a isiqka msßila‌ wia‌jdNdúl f,i yeisfrñka isákq oel .kakg ,eî we;' bka iuyrla‌ isiqka uki úlD;s jQ mqoa.,hka yeisfrk wdldrhg;a" ;j;a isiqka msßila‌ b;du;a wixjr f,i;a yeisÍ we;' jydu fï ms<sn|j fidhd ne¨ tu .=re Nj;=kag oek .kakg ,eî we;af;a tu isiqka hïlsis u;afm;s j¾.hla‌ Ndú; lr we;s njhs'

úÿy,am;sjrhd we;=¿ .=rejreka lsysm fofkla‌ tu wjia‌:dfõ§u wod< isiqkaf.ka u;afm;s ,nd.;af;a flfiaoehs m%Yak lr ;snqKs' bkamiq tu isiqka u;afm;s ,nd.;a ia‌:dkh ms<sn|j ishÆ f;dr;=re mjid ;snqKs' mdi,a isiqkag u;afm;s úl=Kd ;snqfKa uydudkH mdi, wi, fmÜ‌á lvhla‌ mj;ajdf.k .sh jhi wjqreÿ 70 la‌ muK jhie;s ldka;djla‌ úisks'

,eî ;snQ f;dr;=re u; uydud;H uy úÿy,am;s fla' tÉ' ta' chiqkaor uy;d w;=re.sßh fmd,sishg fï ms<sn|j oekqï ÿkafkah' tu mqj; weiSfuka miq jydu l%shd;aul jQ w;=re.sßh fmd,sisfha ks,OdÍka lKa‌vdhula‌ tu úÿy,g ;odikak ia‌:dk lsysmhla‌ yÈisfhau jeg¨y' tu wjia‌:dfõ§ mdi,a isiqkag u;ao%jH wvx.= u;afm;s úl=KQ ldka;djf.a fmÜ‌á lvh ;=< ;sî u;afm;s mqrjk ,o fnda;,a 17 la‌ fidhd .ekSug tu ks,OdÍkag yels úh'

jydu l%shd;aul jQ fmd,sia‌ ks,OdÍka u;afm;s mqrjk ,o fnda;,a iu. tu ldka;dj w;awvx.=jg .;af;ah'

iellghq;= fuu ldka;dj w;=re.sßh ñf,akshï isá ksjdi ixlS¾Kfha mÈxÑldßhls' weh kñka f,dfrkaiq fyajf.a mshj;Sh' jeäÿr m%Yak lsÍfï§ iellghq;= ldka;dj mjid we;af;a fuu u;afm;s j¾.h fld<U msgfldgqfõ ia‌:dkhlska f.kajd f.k mdi,a isiqkag wvq ñ,g wf,ú l< njhs'

ÿUqre mdg fpdl,Ü‌ meye;s fuu u;afm;s j¾.h r;=mdg l=vd fnda;,aj, wyqrd ;snqKs' fuu u;afm;s Ndú; lsÍfï§ uki úlD;s ù wixjr f,i yeisfrk nj;a rgmqrd mdi,a isiqka u;g yqre lrk tla‌;rd ixúOdkd;aul lKa‌vdhula‌ u.ska fuu u;afm;s fnod yßk njg;a f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfí'

iellghq;= fmÜ‌á lvh fidaÈishg ,la‌ lsÍfï§ fpdl,Ü‌ meye;s fm;s wvx.= r;=mdg fnda;,a 17 la‌ fidhd .ekSug yels jQ nj;a tajdfha fyfrdhska we;=¿ u;ao%jH yd rildrl wvx.= nj;a fuu u;afm;s Ndú; lsÍfï§ mdi,a isiqkaf.a uki úlD;s ù wixjrj yeisfrk njg f;dr;=re wkdjrKh ù we;ehs meñKs,a, wêlrKhg bÈßm;a l< w;=re.sßh fmd,sisfha kvq lghq;= ms<sn| fmd,sia‌ ks,Odßhd m%ldY lr ;snqKs'

;jo fuu fm;s j¾.h fld<U msgfldgqfõ ia‌:dkhlska f.kajd mdi,a isiqkag wvq ñ,g wf,ú lrk njg ielldr ldka;djf.ka m%Yak lsÍfï§ wkdjrKh jQ nj lshd isá tu ks,Odßhd ielldßh iïnkaOj jeäÿr úu¾Yk isÿ lrf.k hk ksid wehg wem ,nd fkdfok f,io wêlrKfhka b,a,d isáfhah'

ielldr ldka;dj wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq weh fjkqfjka fmkS isá kS;s{jrhd mejeiqfõ ;u fiajdodhsld ielldßh fïjd idudkH fgd*s j¾.hla‌ f,ig ñ,g f.k wf,ú l< nj;a" tajd ;=< u;ao%jH wvx.= njg wehg oekqj;alula‌ fkd;snqKq nj;ah' fuu fm;s iïnkaOfhka rcfha ri mÍla‍Iljrhdf.ka úYaf,aIK jd¾;djla‌ ,efnk;=re wehg tfrysj fpdaokd f.dkq l< fkdyels njo fmkajd foñka ielldßhg wem ,nd fok f,i b,a,d isáfhah'

tu b,a,Su m%;sla‍fIam l< ufyia‌;%d;ajrhd wod< ri mÍla‍Il jd¾;dj ,ndf.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍug fmd,sishg ksfhda. l< w;r ielldßh wf.daia‌;= ui 07 jeksod ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i ksfhda. lf<ah'

uqo,aj,g we;s oeä ;Ka‌ydj ksid rfÜ wkd.;h Ndr .ekSug isákd fujeks orejkag u;afm;s úl=KQ fuu .eyekshg ,ndÈh hq;af;a rcldf,a oඬqjïh' ke;skï ;j fkdfnda Èklska iudchg h<s meñfKk fuu ldka;dj kej;;a iqmqreÿ f,i mdi,a isiqkag u;afm;s úl=Kd rfÜ wkd.;h Ndr .ekSug isákd orejkaf.a uki úlD;s lr rfÜ wkd.;ho úkdY lr oeóug neß ke;'

mdi,a isiq isiqúhkao wêIaGdk lr.; hq;= jeo.;a lreKla‌ ;sfí' tkï mdi,a wOHdmkh yodrk ld, iSudj ;=< fujeks iudc úfrdaë l%shdldrlïj, ksr; fkdù fyd¢ka wOHdmkh yodrd iudchg jevodhS mqoa.,hl= f,i mdif,ka msgj heuhs'

.hdka iurisxy

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive