Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

The Truth Behind TV Derana "Nopenena Manaya" programme

uka;% n,hlska f;drj fodia;r,d iy ñiS,d z.,aZjk yeá fukak

zuka;% n,hlska f;drj uu o .,a jqfKñZ hk ud;Dldj Tiafia úfYaI{ ffjoH wdßhfiak hQ' .uf.a uy;d úiska miq.sh wf.daia;= 14 isl=rdod z/ðKZ m;%hg imhd ;snQ PdhdrEm úfYaIdx.h fndfyda fokl=f.a úfYaI wjOdkhg fhduq jQjdg iel ke;' Bg m%Odk jYfhka fya;= jQfha miq.sh cQ,s 31 isl=rdodg fhÿKq wei< mqka ‍fmdfyda Èk tla;rd rEmjdyskS pe,khla Tiafia m%pdrh flreKq wd.ñl
jevigykls' tys tla;rd ysñ kula uka;% n,fhka ñksil= .,a lrk ùäfhda mghla m%o¾Ykh lrjQfha fndfyda fokl= úiaufhka wkaoukao lrjñks' fmardfoKsh úYaj úoHd,hSh fn!oaO yd md,s wOHhkdxYfha ‍‍‍fcHIaG l:sldpd¾h iy úYaj úoHd,hSh fn!oaO úydrdêm;s rdclSh mKaä; wdpd¾h mQcH nuqKq.u Ydka;úu, ysñhka wm yd mjid isá wkaoug Ñ;a; oukh uq,a lr .ekSfuka ñksidg mru úuqla;sh Wodlr .; yels nj mejefik f,dj úYsIag;u wdpdr úoHd;aul o¾Ykh jk nqÿ oyñka lsisÿ w.ehqulg ,la fkdjk fujeks wNHka;r foa ,dn ckm%sh;ajh ;ld fyda rEmjdyskS fiajd u.ska fï whqßka uyck;dj yuqjg f.k tau cd;sl Åfojdplhls' tfukau fïjdg iïnkaO jk we;eï msßia nqÿ oyfï iy fjk;a .=ma; úoHdjkaf.a kdufhka wirKhkaf.a byfud< iQrd lk lmá lhsrdálhka njo fï jkúg iudch yuqfõ wkdjrKh fjñka ;sfí' tjka miqìula ;=< we;eï rEmjdyskS wdh;k u.ska Tjqkaf.a tjka l+g cdjdrï i|yd Wv f.ä §u nqoaêu;a fma%laIlhka fndfyduhlf.a ielhg ;=vq fok lreKls'

by; i|yka rEmjdyskS jevigyk u.ska isÿ lrjk ,o .,a lrùu ieflúka fufia úia;r l< yel' hï mqoa.,hl= f.f,ys miqmi fldgi iy mdofha j<Æ lf¾ msgqmi fldgi iam¾Y jk fia fuda,a.ia folla w;r ie;mS ys¢k w;f¾ lsishï uka;% cm lsÍulska miq ta fuda,a .ia fol iffuka Tijkq ,efí' túg tfia ie;mS ys¢k ;eke;a;df.a isrero my;g fkdjeà oroඬq iajrEmfhkau olakg ;sfí' ieneúkau fuh lskï fyda ydialï n,hla úh fkdyelso @ tneúka fï nj jvd;a ;yjqre lr.kq msKsi uu úfYaI{ ffjoH wdßhfiak hQ' .uf.af.ka ta ms<sn|j lreKq úuid isáfhñ'

zTh .,a lrkjd lshk lghq;af;a lsisu ydialï n,hla keye' uka;% Ôjï lsÍula" fudaykh lsÍula jf.a ;Sj% udkisl wekjqï ,nd §fuka Th foa fndfydu myiqfjka lrkak mq¿jka' ta jf.au idudkH ksfrda.S njla ;shk YÍrfha udxY
fmaISka fyd¢ka l%shd lrk idudkH flkl=g ta jf.a udkisl wekjqïj,ska f;drj;a Th .,aùu Th úÈygu lrkak mq¿jkaZ úfYaI{ ffjoH .uf.a lSh'

zkuq;a uf.a ta ,smsh /ðK m;a;f¾ m< jqKdg miafia ;j;a w;sf¾l m%Yak lSmhlg W;a;r fokak;a ug isoaO jqKd' iuyreka ys;=jd fïl ug ;shk fudlla yß widudkH n,hla ksid ug ú;rla ;shk úfYaI yelshdjla lsh,d' Th lshk remjdyskS jevigyka n,mq ;j;a iuyre uf.ka weyqjd Th úÈyg .,a fjkfldg flfkl=f.a idudkH isyshg fudlo fjkafka lsh,d' kuq;a fï .,aùug lsisu widudkH n,hla ´fk;a keye'

fufyu .,ajqKq flfkl=f.a idudkH isyshg uql=;a fjkafk;a keye' myf<dia fjksod Wfoa wms ;j;a lSm fofkl=g fï nj ;yjqre lrjkak ta jf.a úfYaI .,a lsÍula lrkjd' mq¿jka kï todg weú;a uu lshk foa yenE fndre weiamkdmsgu n,d.kak'Z úfYaI{ ffjoH .uf.a lSh'

tneúka uu miq.sh wf.daia;= 15 fikiqrdod fmrjre kjhg udjke,a‍f,a .uf.a frday,g .sfha wm iudchg ñ:Hd úYajdi /ila tlafldg we;s fuu z.,aùfï l;dfõZ i;H iy h:d¾:jd§ iajrEmh Tn yuqfõ bÈßm;a lrkq msKsih'

ud tys hkúg úfYaI{ ffjoH wdßhfiak hQ' .uf.a uy;df.a we/hqulska úfYaI wdrdê; lsysm m<la .uf.a frday,g tlaj isáhy' j;auka iudcfha .=ma; úYajdi ms<sn| mqfrda.dó m¾fhaIlhl= jk z/ðKZ l¾;D ;s,la fiakdisxy uy;d o ta w;r úh'

tu bÈßm;a lsÍu werUqKs'

uq,§u fuÜghla u; ;enQ fuda,a .ia follg ;u f.f,ys msgqmi iy ú¿fUys msgqmi iam¾Yjk fia tu fuÜgh u; ie;mqKq úfYaI{ ffjoH .uf.a m%fõYñka ;uka by<g Tijk fuka ta i|yd ieriS isá isõ fokl=g lSh' tflfkysu Tjqka úiska fuda,a .ia fol w;r /|jqKq ffjoHjrhdf.a isrer iffuka by<g Tijk ,§' tfy;a Tyqf.a isrer uq¿ukskau oroඬq ù ;snqKd ñi u|la fyda my;g fkdkeuqKs' ta w;r;=r Tyq /iaj isá msßig fufia lSh' zwfma fld÷ weg fm< iliaù we;s wdldrh wkqj iy fmaYS l%shdldß;ajh wkqj hful=g fï úÈyg u| fj,djla /£ ys¢kak iajNdúlju mq¿jka' idudkHfhka wms okakjd fï udjke,a‍f,a wdrelal= md,u ta jf.au f.j,aj, ;shk wdrelal= ks¾udKfha § .,a tlsfkl isr lrkjd ñila nodu Ndú;hla isoao fjkafka keye' t;ek§ ta wdrelal=fõ nr l%udkql+,j fomig fn§ula ;uhs isoaO fjkafka' fu;ek § isoaO fjkafk;a Bg iudk fohla' úfYaI{ .uf.a lSh'

tfukau bkamiq fuh lsisÿ ydialï n,hla fkdue;s idudkH l%shdjla nj ikd: lrùu i|yd .uf.a frday‍f,a fyÈhka jk ksixi,d .=Kfialr iy È,arelaIs rdcmlaI hk fyÈhka fofokdo fuf,iskau fuda,a .ia folla u; i;mjd .,a lrjk ,§' tys§ Tjqkaf.a isrereo fkdkeó meje;s w;r bkamiq .uf.a frday‍f,a ffjoH ä,dka fyÜáwdrÉÑ uy;do tf,iu .,a lrjk ,§' fuys§ È,arelaIs rdcmlaI fukúh fï i|yd lsisÿ mqyqKqjla fyda fmr iQodkula fkdue;sj fuu wjia:djg id¾:l f,i uqyqK §uo úfYaI;ajhla úh'

Zúfika úi kikjd jf.a wfma rfÜ ckudOH u.ska iudcfha m;=rejk ñ:Hd u; ÿre lsÍug wfma ckudOHhgu b;d myiq yelshdjla ;sfnkjd' kuq;a ta i|yd wmf.a udOHlafIa;%h ;=< ;ju;a t;rï mq¿,a l;sldjla fyda jevms<sfj<la fkdue;sùu lk.dgqjg ldrKhla' fuu wjia:dj wjidkfha úfYaI{ ffjoH wdßhfiak hQ' .uf.a lSh'

rUqlalk fla'ã'Ô' msh;s,lThe Truth Behind TV Derana "Nopenena Manaya" programme

The Truth Behind TV Derana "Nopenena Manaya" programme

The Truth Behind TV Derana "Nopenena Manaya" programme

The Truth Behind TV Derana "Nopenena Manaya" programme

forK rEmjdysksfha fkdfmfkkudkh jevigyk ;=,ska ñksfila .,a l, yeá my,ska n,kak'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive