Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sumana Gomes's New Video Clip

Sumana Gomes's New Video Clip

jeäysghkag muKla Ñ;%mgj, r.md ckm%sh;ajhg m;a iqukd f.dauia f.a kj;u ùäfhdajla wka;¾cd,hg
ldka;djkag úfYaIhs

jeäysghkag muKla Ñ;%mgj, rÛmd ckm%sh;ajhg m;a iqukd f.dauia úiska wk;¾cd,h yryd wÆ;a jHdmdr lghq;a;la wdrïNfldg ;snQ nj wm óg fmr jd¾;dlr ;snqKd'
tu jHdmdrh jQfha wef.a ird.S cdhdrEm wka;¾cd,h yryd wf,ú lsÍuhs'

fï w;r weh oeka tu jHdmdrj,g wu;rj w;a;¾cd,h yryd úúO wdydr msi.kakd wdldrh lshdfok ùäfhda lsysmhla m%pdrh lr ;sfnkjd'

weh wka;¾cd,hg ksl=;a l< kj;u ùäfhdafõ oelafjkafka *%hsâ rhsia idok wdldrh bx.%Sis niska lshdfok wkaouhs'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Sumana Gomes's New Video Clip Sumana Gomes's New Video Clip Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, August 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.