Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Shocking Accident Caught on Camera (Watch video)

Shocking Accident Caught on Camera (Watch video)

ys;a ms;a ke;s ßhÿrka w;r wirK jQ ;reKfhla
ùäfhda

wms yefudau wirK fjk fudkhï fyda fudfyd;la ;sfhkjd' ta fj,djg ljqre fyda Tfí msysgg wjYH fjkjd' fï ta jf.a wjia:djl fjÉp isÿùula' fï ùäfhdaj wms Tng f.k tkafka ;j;a tla isoaêhla fmkaùfï
wruqKska fkdfjhs' tfykï fï jf.a fj,djl Tn fldhs;rï kï blauka úh hq;=o lshd fudfyd;la ys;kak' fudyqf.a wdhdpkh lshd isákafka th fkdfjhso@'

;ukaf.a ll=f,a fldgila YÍrfhka fjka ù ;sîu isheiska oel oel Ôú;h /l fokakhs fudyq lrk b,a,Su Tng fldhs;rï ixfõ§ jkjdoehs Tnu ;SrKh lrkak'

ixfõ§;djh ord.; fkdyels wh fuu ùäfhdaj keröfuka j,lskak ^ùäfhdaj my;ska krUkak&

Shocking Accident Caught on Camera (Watch video) Shocking Accident Caught on Camera (Watch video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, August 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.