Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Shocking Accident Caught on Camera (Watch video)

ys;a ms;a ke;s ßhÿrka w;r wirK jQ ;reKfhla
ùäfhda

wms yefudau wirK fjk fudkhï fyda fudfyd;la ;sfhkjd' ta fj,djg ljqre fyda Tfí msysgg wjYH fjkjd' fï ta jf.a wjia:djl fjÉp isÿùula' fï ùäfhdaj wms Tng f.k tkafka ;j;a tla isoaêhla fmkaùfï
wruqKska fkdfjhs' tfykï fï jf.a fj,djl Tn fldhs;rï kï blauka úh hq;=o lshd fudfyd;la ys;kak' fudyqf.a wdhdpkh lshd isákafka th fkdfjhso@'

;ukaf.a ll=f,a fldgila YÍrfhka fjka ù ;sîu isheiska oel oel Ôú;h /l fokakhs fudyq lrk b,a,Su Tng fldhs;rï ixfõ§ jkjdoehs Tnu ;SrKh lrkak'

ixfõ§;djh ord.; fkdyels wh fuu ùäfhdaj keröfuka j,lskak ^ùäfhdaj my;ska krUkak&

Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss