Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Ranil Wickramasinghe to swear in today?

Ranil Wickramasinghe to swear in today?

rks,a wo w.ue;s Oqrfha Èõreï fohs

ue;sjrK flduidßiajrhd úiska Bfha ^17& mej;s Pkao úuiSfï wjika m%;sm,h ks, jYfhka m%ldY lsÍu;a iu." jeäu uka;%S wdik .Kkla ysñlr .;a tlai;a
cd;sl mlaIfha kdhl rks,a úl%uisxy uy;d wo miajrefõ ckdêm;s f,alï ld¾hd,hfha § ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bÈßfha kj w.ue;s jYfhka Èjqreï §ug kshñ;h'

b;d pdï W;aijhl § Èõreï § jev ndr .kakd Tyq bka miq kj weue;s uKav,h f;dard .ekSug hhs'
Ranil Wickramasinghe to swear in today? Ranil Wickramasinghe to swear in today? Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, August 18, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.