Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Ranil Wickramasinghe to swear in today?

rks,a wo w.ue;s Oqrfha Èõreï fohs

ue;sjrK flduidßiajrhd úiska Bfha ^17& mej;s Pkao úuiSfï wjika m%;sm,h ks, jYfhka m%ldY lsÍu;a iu." jeäu uka;%S wdik .Kkla ysñlr .;a tlai;a
cd;sl mlaIfha kdhl rks,a úl%uisxy uy;d wo miajrefõ ckdêm;s f,alï ld¾hd,hfha § ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bÈßfha kj w.ue;s jYfhka Èjqreï §ug kshñ;h'

b;d pdï W;aijhl § Èõreï § jev ndr .kakd Tyq bka miq kj weue;s uKav,h f;dard .ekSug hhs'
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss