Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Lightning Strikes Jetliner at Atlanta Airport (Watch video)

Lightning Strikes Jetliner at Atlanta Airport (Watch video)

u.Ska 111la isáh§ .=jka hdkhlg wl=Kqier jeÿkq yeá

u.Ska 111 fofkl= iy ld¾h uKav,fha 6 fofkl= isák .=jka hdkhlg wê n,e;s úÿ,s ierhla je§ we;s whqre oelafjk ùäfhdajla fï úg wka;¾cd,hg uqod yer ;sfnkjd'
Delta Boeing 737 keue;s .=jka hdkh wfußldkq .=jka f;dgqfmd<l isg .=jka.; jkakg Tkak fukak ;sìh§ fuu isÿùug uqyqKq § we;s whqre tu ùäfhdafjka fmkakqï lrhs'

fuu isÿùfuka jdikdjlg lsisÿ u.Sfhl=g fyda ld¾h uKavfha lsisÿ mqoa.,fhl=g wk;=rla isÿù fkdue;s w;r .=jka hdkhg w,dNydkShla ù fkdue;s njhs jd¾;d jkafka'

wod< isÿùu isÿù we;af;a wfußlsfõ wÜ,dkagd .=jka f;dgqfmdf<a§ jk w;r wod< isÿùfuka iaj,am fudfydf;lg fmr wod< .=jka hdkh ish .ukdka;h jk ,dia fõ.dia olajd .=kla.; ù ;sfnkjd'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak'

Lightning Strikes Jetliner at Atlanta Airport (Watch video) Lightning Strikes Jetliner at Atlanta Airport (Watch video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, August 28, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.