Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Shashika Nisansala

YYsld biair fldgq mek,d ;sfhkjÆ

fujr wmsg zokak ;ruZ fmkakqfõ wdor”h .dhk Ys,amsKsh iYsld ksikai,d chiquk' ta miq.sh i;shl pdñl isßudkak l< wNsfhda.h Ndr.ksñka'

Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjrekag wdik lSho@
fiaru wdik .dko@
tfykï 225hs'

ck jHjydrhg wkqj wgqj lvd yeÿfõ fudllao@
mqgqj

.eñ f.or wgqj ;sfhkafka fldfyao@
l=iaisfha

wgqjg we;s kuq;a mqgqjg ke;s foa fudllao@
ï…wd… ‍fmdâvla bkak'

iYsld fj,dj .;af;a W;a;f¾ u;la lrkako yskdfjkako lsh,d wmsg ys;d.kak neßjqfKa W;a;f¾ u;la fjkl,au weh yskdjqK ksihs' tfyu neÆju iYsld úNdf.lg .syska wudre m%Yafklg W;a;r u;la lroa§ fudkjf.a ;;a;ajhla we;sfjhso lsh,hs wms l,amkd lf<a'

zwZhkak yßfkao@
yß ;uhs b;ska'

ksjil wdrlaIdj i|yd WmldÍjk i;=ka fokafkla lshkak'
n,a,d

wdrlaIdjg we;s lrk wks;a i;d ljqo@
wdfhu;a iYsld l,amkdjg jegqKd' l,amkd lr,d l,amkd lr,d  ‘;j;a n,af,la’ lsh,d W;a;f¾ fohs lsh,hs wms nfhka ysáfha'
ï… mQid we;slrkafka wdrlaIdjg ‍fkfjhsfka'
yenehs b;ska W;aidy lr,d neÆfjd;a neßfjk tlla keye' ji mQfila ysáfhd;a f.org wdrlaIdj ,efnhs'
wd… bínd'
Tõ' b;ska' n,af,la flfia fj;;a wdrlaIdjg bífnla ke;s f.orla kï ;sfhkak úÈhla kEfka'

lemqj;a ks,a i;d ljqo@
we;a;u if;la .eko wykafka@
l,ska m%Yafk .ek u;la lr,d iYsld W;a;f¾ .ek álla m%fõYï jqKd'

fudkjf.a if;lao@
Woõ lf<d;a kï W;a;f¾ fydhd.kak myiq nj oek oek;a c,fha bkak if;la lsh,d wms lsõjd'

biaido@
Tõ' biaid ;uhs' iYslf.a yeu W;a;rhla jf.a wjidk jqfKa m%Yakd¾:hlska'
w;a;l isá l=re,a,ka y;r fokl=f.ka tla l=re,af,la fjä ;nd ìu oeuQ miq w;af;a l=re,a,ka lSfofkla b;sßfõo@

tla flfklaj;a kE' fjä ioafog b;sß Wka ál;a b.s,s,d hkjd'
iYsl;a udr ógrhla wE…''

l=re¿ yoj; ldf.o@
l=re,a,df.a
kE jerÈhs'
wd tfykï lsß,a,sf.a' l=re,a,f.a yoj; b;ska whs;s lsß,a,gfka'
iYsld tfyuhs lsõfõ' wms kï okafka kE ´jd' l=re¿ yoj;' ,shkf.a wurlS¾;s uy;a;hdf.a' .shmdr iaj¾K mqia;l iïudfk .;a; kjl;dj'

Tõ' Tõ' ug wu;l jqKdfka' l,skq;a l=re,af,d .ek weyqj ksid ug megÆKd'

ñksia yojf;a l=àr lSho@
4hs fkao@
Tõ' 4hs ;uhs

l=Ügu hkq lSho@
fifrmamq l=Ügu jf.a kï 2hs'
yenehs ldâ l=Ügu lsõfjd;a 52hs'

iYsld f.dvla ÿr È. l,amkd lr,d W;a;r ÿkakd' fldÉpr ÿr n,,d W;a;f¾ ÿkako lsõfjd;a wfma B,Û m%Yafkg;a W;a;f¾ t;ek ;snqKd' wfma B<Û m%Yafk jqfKa l=Ügula follg jeä ixLHdjlska hqla; jk wjia:dj l=ulao@
lshk tl'

ldâ l=Ügul isák Wvq /jq,la ke;s rc;=ud ljqo@
ydr;

fï m%Yafkg W;a;r fokak kï tlaflda tfõf, ldâ l=Ügula wf;a ;sfhkak ´fka ke;akï l=Ügfï fld< fyd|g w÷kk ldâ Tia;d¾ flfkla fjkak ´k' tlmdrgu yß W;a;f¾ ÿkaku wmsg;a mqÿu ys;=Kd' iYsld biair kï fyd|g ldâ fi,a,ï lr,d ;sfhkjÆ'

fn!oaO idys;Hhg wkqj jeäu l,la rclï l< rc;=ud ljqo@
ï… Woõjla lrkak neßo@

W;a;f¾ ys;d.kaku neß ;ek wms lsõjd ta cd;l l;d ‍fmd;g iïnkaO rcflfkla nj'

wd… wr fjolu l< rc;=udo@
wms kï wy,d kE cd;l l;d‍fmdf;a bkak fjolï l< rcflfkla' ,xldfõ nqoaOodi rc;=ud kï fjolï lr,d ;sfhkjd'

tfykï bkaÈhdfõ rcflfkla fjkak ´k' O¾udfYdal rc;=ud'

hg.sh oji nrKeia kqjr n%yauo;a; kï rÊcqre flfkla rdcHh lrk iuh .ek wms u;la l<du ;uhs iYsldg W;a;f¾ u;la jqfKa'

wfka wfka wu;l jqKdfk' thdfk yeu l;dfju bkafka'

y|g .syska mD:súh olskak kï n,kak ´fk fudk me;a;o@
Wv

iYsld úYajdifhka hq;=j lsõjg b;ska wms kï y|g .syska wdmq wh ‍fkfjhs'
Bðma;= msrófvl tl me;a;lg br t<sh jegqKq úg w÷f¾ ;sfhkak;a fudk me;a;o@
wksla me;a;

fldgq mek,d ;sfhkjdo@
fi,a,ï lrkak fkao@

‍fmdä ldf, kï fldgq mek,d ;sfhkjd' oeka fldgq lShla ;sfhkjo lsh,o wykafka@
wdfhu;a iYsld wfma B<Û m%Yafk oekf.k jf.a weyqjd'

fldgq mekSug fhdod.kakd fldgq igyfka fldgq lSho@
fldgq mekSfï úfYaI{;djlska iYsld yß W;a;f¾ ÿkakd wghs lsh,d'

tla;rd Trf,daiqjla Èklg foj;djla muKla ksjerÈ fj,dj fmkajhs' ta wehs@
ï… wd tfykï tal k;r fj,d'

Gossip chat with Shashika Nisansala

Gossip chat with Shashika Nisansala

Gossip chat with Shashika Nisansala

Gossip chat with Shashika Nisansala

Gossip chat with Shashika Nisansala

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive