Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Sanju Rodrigu

<uhs 5la yokak zukd,fhla tk;=re bkakZ ,xldfõ reje;a;sh

uf. iqÿ fkdafka"i¾jkaÜ" udhdmg,"isiag¾" is;a wyi jeks ks¾udKj,ska wmg yuqjQ  ixcq frdo%sf.da Tng u;l we;s'

ixcq iskud mqj;am;la iu. miq.sh od mej;s idlÉPdjl § ;u újdyh iïnkaOfhka fjkia m%ldYhla lr ;sfnkjd'
;uka ljod fyda <uhs mia fofkla yokak leu;s nj tys§ i|yka lr we;s ixcq z n¢k flkd lsõfjd;a wms <uhs mia fofkla youq lsh,d wkak todg ux újdy fjkjdZhkak o tys§ i|yka lr ;sfnkjd'

tu idlÉPdfõ § újdyh .ek ixcqf.a woyi my;ska oelafjkjd'

pß; ;=klska Tn tljr wm yuqjg tkjd' fudlo ysf;kafka@
ux bkak ks¾udK jeäu m%udKhla tl È.g fma%laIlhd yuqjg wdj m%:u wjia:dj fuh jkakg we;s' fï pß; Tlafldagu uf.a risl risldfjda wdofrhs' ta nj ug oefkkjd Tjqka lshk foaj,aj,ska'

È.= l,lg miq Tn iskudmghlska wm yuqjg tkjd' ta ‍fkdafk uf.a iqÿ fkdafka@ fïl uf.a isõjeks Ñ;%mgh' ux tys ue.S lshk fiaúldjf.a pß;h rÛmdkafka' fï ojiaj, Pkao fmdaiag¾ wiafia wfma Ñ;%mgfha fmdaiagre;a ;sfnkjd' tajdhska ;uhs f.dvla fofkla udj y÷kf.k ;sfhkafka' fldfyu yß m%isoaO ;eklg .shdu ñksiaiq Ñ;%mgh .ek wykjd' ux Tjqkag iqyoj ms<s;=re ,nd fokjd'

,i|g Tn idOdrKhla bgq l<d lsh,d ys;kjdo@
keye' ux rÛmEjd uÈ' ug tal oekqKd Ñ;%mgh krUoa§' wo Th pß;h ,enqKd kï ux óg jvd fyd|g lrdú'

tod wehs Tng Tnf.a wvqmdvq fmkqfKa ke;af;a@
wms Èfkka Èk mßk; fjkjd' tod ux ysáh ;;a;ajhg wkqjhs ,i|g mK fmõfõ' wo ux álla bÈßhg weú;a' ta w;aoelSï u; ,i|g ,enqKd kï ;j;a ÆKq weUq,a od,d rx.kfha fhfokjd'

Tng hï pß;hlg wdrdOkd ,efnoa§ i,ld n,k lreKq fudkjdo@
ug rÛmdkak wdrdOkdjla ,efnoa§ ux lreKq ldrKd lsysmhla i,l,d n,kjd' tl ux th leue;s pß;hla úh hq;=hs' Bg miqj thg mK fmùfuka wfma f.or whg ydkshla fkdfjkjdo lsh,d n,kjd' ;jÿrg;a ir,j lsõfjd;a ux rÛmdkafka ug mdfr neye,d hkak mq¿jka pß;hla ú;rhs' uf.a rx.kh uf.a m%;srEmhg ydks fjkjd kï ux fuÉpr l,a f.dv k.d .;a lS¾;s kduhg mÆoaolafk' ta yskaod ux rÛmdkak pß;hlg l;d lroa§ fyd|g ys;,d n,kjd'

wo ks<shkag .re;ajhla ;sfhkjdo@
we;a;u lsõfjd;a .re;ajhla ke;s ;rï' tal fj,d ;sfhkafka wfma lÜáhf.a w;skau ;uhs' wfmda fuh;a ks<shlafk lsh,d lshk lÜáh ´kE ;rï bkakjd' yenehs ta w;f¾ wmg mK jf.a wdorh lrk wh;a ´kE ;rï'

ks<shla ùu .ek i;=gqo@
Tõ' f.dvla'

Tnj wm uq,skau y÷k .kafka ksfõÈldjl úÈyg@
biair kï iEfykak jevigyka m%udKhla l<d' oeka kï lrkafka iaj¾Kjdysksfha yefok yeá jev igyk muKhs'

rx.kh o ksfõokh o jeämqr wudre@
folu'

folu lsõjg neye' ug ksYaÑ; ms<s;=rla ´kE@
tfykï ux fufyu lshkakïfld' ksfõokh álla wudrehs'

wehs ta@
w;a fol jk jk .syska leurdjla bÈßfha ksfõok lghq;= lrkak neye' ta i|yd fmr mqyqKq fj,d jd.a fldaIh mqrjdf.k jefâg nyskak ´kE' ta jf.au fyd| wOHdmkhla ;sìh hq;=hs ksfõokhg'

Tn lshkafka rx.kfha fhfokak bf.k .kak ´kE keye lsh,o@ 
keye keye' rx.kh ks;e;skau yeoEßh hq;= úIhla' kuq;a wmg o¾Yk ;,j,§ msgm;la ,efnkjd' wmsg ta wkqj jev lrkak mq¿jka'

fkdafka uf. iqÿ fkdafka rÛmdkak .sys,a,d fjÉp wu;lu fkdjk w;aoelSu .ekhs ux B<Ûg wykafka@ tl o¾Ykhla ;snqKd ux ìug jefgk' ùÿrejl=;a lvdf.khs jefgkak ´kE' fldfydu yß ta o¾Ykh bjr jqfKa uf.a w;l=hs ll=,l=hs ùÿrejg lmdf.k' ug ta fudfyd; kï wu;l fjkafka keye'

ixcq ux Tnf.ka fohla fl<skau wykjd@
wykak'

Tng ;sfhkafka yßu wdvïnrldr uqyqKla@
Tõ' ux tal okakjd'

Tn yßu wdvïnrldßhla lsh,d fndfyda fofkl= ys;kjd@
we;a;' ux wdvïnrhs lsh,d f.dvla fofkla ys;df.k bkakjd' yenehs tal uQKg kï lshkafka keye'

we;a;gu Tn wdvïnr flfklao@
.eyekq <ufhla jqKdu álla ú;r wdvïnrhla ;sfhkak ´kE' ke;skï jevla keye' uu iuyr fidanfka odk whj .Kka .kafka keye' ta yskaod Tjqka ys;kjd ux yßu wdvïnrhs lsh,d' fndre fIda tl odk whg kï ux fldfydu;a wdvïnrlï odkjd' ta;a udj flfkla yßhg y÷kd .;af;d;a ta flkd udj od,d hkafka keye' ux fldfydu flfkla o lsh,d uf.a ióm;u wh okakjd'

idudkHfhka ixcqg flfkla weKhla jqfKd;a fudlo lrkafka@
weK .,jk isiagï tl ux yodr,d ;sfhkafka' tal yskaod lsisu m%Yakhla keye'

trx. fiakdr;ak ;uhs fudafka uf. iqÿ fkdafka Ñ;%mgfha äfrlag¾' Tyq jeks whl= hgf;a Ñ;%mg follu rÛmdkak ,eîu .ek fudlo ysf;kafka@ trx. whshd udj uq,skau .;a; Ñ;%mgh jqfKa iaúÜ takac,a' Bg miqj ;uhs fïl' we;a;gu Tyq b;du ksy;udkS wOHlaIjrfhla' Tyq jeks whl= hgf;a jev lsÍu;a i;=gla' trx. whshd wmg ksoyfia rÛmdkak wjia:dj ÿkakd'

ixcqf.a oeka l, jhi;a yß fkao@
tal kï tfyu ;uhs'

ljod ú;ro ixcqf.a újdyh isÿjkafka@
ux wdihs ljod yß <uhs mia fofkla yokak' ux n¢k flkd lsõfjd;a wms <uhs mia fofkla youq lsh,d wkak todg ux újdy fjkjd'

ixcq uy wreu mqÿu flfkla@
wfma mjqf,a <uhs yhla ysáhd' wms yh fokd wog;a yßu iuÛsfhka bkakjd' ug ´kE ta jf.a mjq,la yokak'

fudkjo ixcqf.a bÈß jev lghq;=@
idudkH mßÈ lrf.k hkjd' Bg wu;rj f;acd iy ÿjk ndn¾ lsh,d kdgH folla tkak ;sfhkjd'

ixcqg l,dfõ kshe,s,d ,efnk uqo,a Ôj;ajkakg m%udKj;ao@
Tõ' fyd|gu we;s' uf.a jákdlu wksjd¾hfhkau wrf.k ;uhs ux rÛmdkak hkafka'

igyk - m%idoa iur;=x.

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Gossip chat with Sanju Rodrigu

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive