Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Funny gossip story about Tele Actress Dilini Lakmali Thirimanna

fg,s ks,s È,sksg ovqjula yeáhg lsUq,d nksia 8lau lkak §mq yeá

È,sKs ,laud,s wfma l,d lafIa;%fha ckms‍%h fhdjqka rx.k Ys,amskshla' miq.sh od È,sksf.a pQá ld‍f,a f;dr;=re È,sksf.a wïud mqj;am;lg lsh,d ;snqfka fufyu'

ã'ù' ;sßudkak yd ÔjkS iukal=udß hqj< ta ojiaj, mÈxÑ fj,d ysáfha rdc.sßh l,m¿jdfõ' Th w;f¾ ;uhs fï fokakf.a l=¿÷,a orejd ta whf.a leoe,a,g tkakg ierfik ,l=Kq my< jqfKa' l=¿÷,a orejl= fuf,djg ìys jkakg iQodkï fjoa§ hqj<lg odyla ySk uefjkjd' fï fofokdg;a ta jf.au ;uhs'

;sßudkak ySk uejqfõ mjq,g yd yd mqrd ÈhKshla ,efnkjd olskak' yenehs ÔjkSf.a ySkh jqfKa l=¿÷,a orejd mqf;la jkjd olskak' ta yskaou weh bmfokakg hk orejd i|yd iQodkï lf<a ks,a mdg l<ukd' Èk i;s f.ú,d .syska 1990-05-16 jeksod fld<U ldi,a frday‍f,a§ fï whf.a orejd bmÿkd' ;sßudkakf.a ySk bgq jqK;a iÔjkSf.a ySk ì¢,d .shd' bmÿfka ÈhKshla' yenehs ta ÈhKsh yßu yqrenqyqá oeßhlaÆ' ta oeßh oelalu ÔjkSg;a we;sfj,d ;sfhkafka f,dl= i;=gla' mqxÑ oeßhg ;sh,d ;sfhkafka zfodak È,sks ,laud,s ;sßudkakZ lsh,d' weh ;uhs wo È,sks ,laud,s kñka rgu y÷kk ks<shla ù isákafka'

Funny gossip story about Tele Actress Dilini Lakmali Thirimanna
È,sks ,laud,s lsõj yeáfha yefudagu u;lhg kef.kafka fndfydu È.= flia jeáhla ;sfhk ks<shla' ta;a fuf,dj t<sh olsk fj,dfõ È,sks flia .ia ;=k y;rla ;sfhk ;Üg nfnlaÆ'

pQá ldf, ÿj yß yqr;,a yqrenqyqá <ufhla' thd l=,Eá keye' ´kEu flfkl=g yskdfjkjd' ´kEu flfkla jvd.kak w; È.a lrdu hkjd' ta ojiaj, wfma ksji msysg,d ;snqfKa mdr whsfka' ojila ñÿ‍f,a fíì fldÜ tfla ;sh,d uu <Û ysáhd' állg uu f.g .shd' ta w;r ;=f¾ mdfr hk ukqiaifhla weú;a fuhdf.a mxpdhqfoa lmdf.k .syska'

ÔjkS w;S; u;lh isysm;a lrñka l;d nyg tl;= jqfKa ta úÈhg' weh È,sksf.a pQá ldf, .ek f;dr;=re uy f.dvla lsõjd'

È,sks pQá ldf, yßu oÛldr <ufhlaÆ' ta oÛldrlï yskaod ks;ru wehj f.a we;=<g od,d fodr jyf.k ;uhs b|, ;sfhkafka'

ÿj idf, ysáhd' uu l=iaisfha Whkjd' ta ojiaj, wfma cfka,fha lïì l+re ;snqfKa keye' cfkaf, <Û ;uhs fufia ;snqfKa' fuhd fïfia <Ûska mqgqjla ;sh,d mqgqjg ke.,d fïfig ke.,d cfkaf,ka tì,d ta fj,dfõ ÿj tyd me;a;g jeá,d tyd me;af;a ;snqfKa u,a ‍fmdaÉÑ' orejf.a T¿j u,a ‍fmdaÉÑhl jÈkak we;s lsh,d uu fyd|gu nhjqKd'

ÔjkS ta fudfydf;au mqxÑ fodaKsj;a wrf.k ffjoHjrfhla yuqjkakg msg;a jqKdÆ' fï úÈhg ál ÿrla hoa§ È<sks isÛs;a;s fukak fufyu lshkjÆ'

oekakï ug wudrejla kE jf.a wïñ' ìu melÜ tlla ì,d wdmyq huq' pQá ldf, fï jf.a   yqr;,a l;d lshkak È,sks yßu olaIhsÆ' ta jf.a l;d yskaod iuyr fj,djg wef.a wïud yßhg wmyiq;djhg m;ajQ wjia:d;a ;sfhkjÆ'

fuhdf. kekaod ysáfha wfma f.j,a <Û' ÿj tydg hkjd' .syska lshkjd “wfka kekafoa wfma wïud ug lkak ÿkafka kE'

lsh,d' ta f.d,af,da fuhdf.a yeá okak yskaod m%Yakhla keye' ta;a msg ;ekl§ ta jf.a l;djla lsõfjd;a uu yß wmyiq;djhg m;afjkjdfka' tl ojila ta jf.a jevla jqKd'

tod È,sksf.a wïuhs È,skshs lfâg .syska' ta lfâ lsUq,d nksia j.hla úl=Kkak ;sì,d ;sfhkjd' tal oelmq yeáfhu È,sks isÛs;a;s lfâ ysá yefudagu wefykak fukak fufyu lsõjdÆ'

wfka uu ljodj;a fïjd ld,d keye' ÿj lshmq l;djg ÔjkSg fyd|fgdau ,eÊcd ys;s,d' È,sksg ljodj;a ;d;a;df.ka oඬqjï ,enqfK ke;s jqKdg wïudf.k kï ks;ru oඬqjï ,efnkjÆ' fldákau lshkjd kï pQá ldf,È È,sks oÛ jevla lr, wïudf.ka .=á fkdld ysgmq ojila ke;sÆ' b;ska lfâg .syska lshmq l;djg;a ÿjg fyd| oඬqjula fokak wïud ys;=jÆ'

ug ,eÊcdjhs flaka;shhs bjikak nE' lfâ lsUq, nksia 8la ;snqKd' uu ta wgu .;a;d' f.or weú;a biaf;damamqfõ ÿjj jdä lr,d msÛdklg wr lsUq, nksia f.ä 8u od,d tal thdg ÿkakd' fõje, w;g wrf.k oeka b;ska fï fj,dfõ nksia f.ä 8u lkak lsh,d lsõjd'

fldfydu yß b;ska È,sksg oඬqjï kshu l< wïud f.g .syska ál fõ,djlska wdfhu toa§ wehg olskak ,eì,d ;sfhkafka fudllao okakjo È,sksf.a wdÉÑ ta lshkafka wef.a ;d;a;f.a wïud biaf;damamqfõ jdäfj,d mqxÑ ñKsmsÍj Tfvdlal=fõ jdä lrf.k wr nksia lkjdÆ' mqxÑ ñKsmsÍj oඬqjfuka fír.kak ;uhs wef.a wdÉÑ ñKsmsßh;a tlal tl;=fj,d lsUq, nksia ld,d ;sfhkafka

wdßhjxY l=,;s,l

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive