Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dr. Sarath Wimalasuriya's Amazing protest

,xldfõ ffjoHjrfhla lsisÿ wdodrhla fkdfmfkk fia .=jfka mdfjñka l, b,a,Su

¥Is; foaYmd,lhskag Pkaoh fkdfokakehs b,a,ñka ffjoH ir;a úu,iQßh uy;d bl=;aod .=jfka mdfjñka wmQre b,a,Sula lr ;sfnkjd'
 lsisÿ wdodrhla fkdfmfkk fia .=jfka isáñka z Tn ukdm mqoa.,hd foaYmd,kh lsÍfuka oekgu;a fldaám;sfhl= ù we;akï kej;j;djla uyck uqo,a fidrlï lsÍug bv fkdfokakZ f,i i|yka l< oekaùula w;e;sj ir;a úu,iQßh uy;d tu b,a,Su lr ;sfnkjd'

ud;r mÈxÑ úY%dñl ffjoHjrfhl= jk ffjoH ir;a úu,iQßh uy;d kQ;k iudchg Tìk wdldrfha kj ksmehqï ks¾udKh lrkafka l,l isg h'

Tyq óg by;§ hymd, nhsisl,h kñka kj ks¾udkhla l< w;r th úreoaO ÈYdjkag bo.;a fofofkl=g tljr meoúh yels kuq;a th tla Èidjlg .uka lsÍu úfYaI;ajhla'

Tyq Pkao odhlhskaf.ka l< b,a,Su my;ska krUkak'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb