Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

frdays; fndaf.d,a,d.u f.a ÈhKsh lr<shg
PdhdrEm iy ùäfhda fukak

miq.sh ld, iSudfõ§ úúO ÈhKsjreka ish mshjreka fjkqfjka lr<shg meñKshd' oeka ta jf.a wÆf;kau lr<shg meñKs ÈhKsh jkafka ysgmq wud;Hjrfhl= jk frdays; fndaf.d,a,d.u f.a ÈhKsh hs'
ta wkqj frdays; fndaf.d,a,d.u uy;d f.a ÈhKsh jk  È,aId” fndaf.d,a,d.u f.a ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd'
tys§ weh m%ldY lr isákafka 2008 § ksõfhdalays meje;a jQ wehf.a WmkaÈk W;aijfha WmkaÈk flala tl i|yd weußlka fvd,¾ 30"000 l uqo,la fjdIskagkaj, msysá Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h úiska thg uqo,a f.jQfõ hehs hk fpdaokdj wi;H njhs'

kj ;dlaIKh wkqj fndfyda wi;H f;dr;=re i;H njg ta;a;= .kajñka ck;djg iudchg fnod §fï yelshdj ksid fujeks wi;H foaj,a i;H nj fmkaùu isÿ flfrk njhs weh jeä ÿrg;a mjikafka'

;u mshdf.a bÈß ue;sjrK jHdmdrh b,lal lr.ksñka weh fuu ùäfhdaj iudc cd, fjí wvú fj; ksl=;a lr we;s nj;a fï iïnkaOfhka m%;spdr olajd we;s we;eï f*ianqla ñ;=rka woyia m< lrñka fmkajd fokjd'

^Bg ,eî we;s m%;spdro my;ska oela fõ&

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

Dilshani Bogollagama, Daughter of Mr.Rohitha Bogollagama talks about her father

ùäfhda my,ska n,kakLoading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb