Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dead teen girl in Honduras wakes up in coffin after being buried ALIVE by mistake

j,oeuQ miq ñkS fmÜÜfha ùÿrej lvka t,shg tkak ye¥ ;reKsh
nh ysf;k wh n,kak tmd

fï nh ysf;k mqj; jd¾;d fjkafka fydkavqrdia j,ska' jhi wjqreÿ 16l .eyeKq <ufhla ñh .syska ;sfhkjd ' kuq;a wehj j, oud ojila .; ùfufuka miq ñh.sh ;reKsh fidfydk we;=f,a ñks fmÜáhg ;ä ndñka Woõ b,a,k ioaohla weis ;sfnkjd'
tu wjia:dfõ l,n, jQ msßi jy jyd wehf.a fidfydfka fldkal%sÜ lvd oud wehj ñks fmÜáfhka t,shg .kakjd' tu wjia:dfõ Tjqka ñks fmÜáhg isÿ jQ foh oel,d mqÿuhg m;a fjkjd'

ñks fmÜáfha wehf.a uqyqK fl,ska ;snqKq úÿre wdjrkh ì§ f.diska' ñh .sh oeßh tl lvd f.k t,shg tkak yo,d' wehf.a we.s,s fydogu ysß,d' ta lshkafka wehg we;a;gu mk weú,a,d'

flfia fyda wehf.a kEoEhka fuu ñh f.dia kej; mK wd ;reKsh fírd .kak kej; ffjoH jreka ,.g mjd tlal .sys,a,d' t;a ta wjia:dfõ;a Tjqka mud fjkjd' wjdikdjl uy;' kej;;a fï ;reKsh wr mrK jf,au fidfydka .; lrkjd'

fufï ;reKsh ïh hk úg udi 3l .eìkshlaj isá njgo jd¾:d fjkjd'

wishmalokaya


Dead teen girl in Honduras wakes up in coffin after being buried ALIVE by mistake

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb