Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Calendar Girls (2015 film) - Official Trailer

Calendar Girls (2015 film) -  Official Trailer

le,ekavrhg odkakï lsh,d f*dfgda .;a; fl,af,da .Ksldjka lr,d 
- ùäfhda iys;hs

lef,kavrhlg fmkS isá ;reKshka miafofkl=g Ôú;fha fkdis;+ isÿùï j,g uqyqK§ug isÿù ;sfnkjd' wjidkfha Tjqka .Ksldjka'''
isrldßhka iy ishÈú kid .ekSug o isÿfjkjd' óg fya;=j Tjqkaf.a oeä wdYdj iy ;kaydjhs' iqm%isoaO lef,kavrhlg fmkS isàfuka wk;=rej Tjqka ÿgq isysk fndo lf<a Calendar Girls Ñ;%mgh yrydhs' ;reKshka miafofkl= jgd f.f;k fuu Ñ;%mgh wOHlaIKh lr ;sfnkafka  udOQ¾ nkaod¾ld¾ úiska' fuu Ñ;%mgh ,nk iema;eïn¾ ui 25 jeksod f,dj mqrd ;sr.; ùug kshñ;hs' ldka;djka fojeks ;ekg ;nd lghq;= lrk bkaÈhdj ;=< Ñ;%mg wOHlaIljre ia;%Skag idOdrKhla bIaG lsÍug .kakd ;j;a m%h;akhla f,i fuh ie<lsh yelshs'

Calendar Girls Ñ;%mgfha mQ¾j m%pdrl ùäfhdaj my;ska n,kak''''

Calendar Girls (2015 film) - Official Trailer Calendar Girls (2015 film) -  Official Trailer Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, August 21, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.