Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Amazing mathematical knowledge of M.J. Arlise (Watch video)

wreu mqÿu .Ks; yelshdjla we;s flfkla ,xldfõ
Thd,;a neÆfjd;a mqÿu fjhs

fï Èkj, wka;¾cd,fha yqjudrejk wmQre ùäfhdajla wmg yuq jqKd' ta wreu mqÿu .Ks; olaI;djhla ;sfhk ñksfil= .ekhs' kñka tï' Ô' wd¾,sia jk fï wmQre ñksid wreu mqÿu olaI;djhla ;sfhk ñksfila' wehs wms fufia lshkafka lsh, fï ùäfhdaj neÆfjd;a Thd,g;a f;af¾ú'
´kEu flfklaf.a ,.akh iefklska lSfï olaI;djhla t;=ud i;=j ;sfhkjd' fï jf.a olaI;d we;s ñksiaiq ,xldfõ fldf;l=;a ie.ù weoao' Thd,;a fï ùäfhdaj n,, tï'Ô' wd¾,sia uy;df.a fï wreu mqÿu yelshdj n,kak'

ffjoH úoHdj wkqj kï fud<fha tla;rd ia:dkhl ;shqKq l%shdldß;ajh fya;=fjka fujeks olaI;d msysgk njg i|yka' we;a;gu kQ;k mß.Klhlg;a jvd fõ.j;aj .Ks; .egÆ úi|k tï'Ô' wd¾,siaf.a wreu mqÿu yelshdj woyd .kak neye' ´kEu .Ks;uh .eg¿jla úi£fï yelshdj fu;=ud i;=hs'

Tyqf.a ùäfhdaj my,ska n,kak'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb