Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News A drunken mother talks to media in Dambulla
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

A drunken mother talks to media in Dambulla

uy ? oUq,af,a u;ameka mdkh lrmq wïud flfkla ÿj,d fokak;a ,. ;shdf.k lshk l;dj
- ùäfhda

foudmshkaf.a fkdie,ls,a, ksid wk;=f¾ jefgk orejka ms<sno wmsg fldf;l=;a wid ;sfnkjd'
oUq,a, - i;s fmdf<ka miq.shod rd;%sfha jd¾;d jQ  fuu isÿùu wmg is;d n,kakg hula b;sß lrkjd'  l=vd oeßhka fofofkl=;a iu. rd;%sh .; lsÍu ioyd tys meñKs udmsh hqj< oeä îu;ska isá njg fï my; o¾Yk j,ska Tng fmkShkq we;s'

fhdjqka úfha t<sm;a;g meñK isák oeßhla iy ;j;a l=vd oeßhla fuf,i wkdrlaIs; f,i iudchg ksrdjrKh lrkafka u;g weíneys jQ foudmshkaf.a j.lSï úrys; nj f,djgu fmkajd foñka'

iudc wkdrlaIs;Ndjh ms<sno tÈfkod wikakg olskakg ,efnk oyil=;a tlla isÿùï w;f¾ fujeks fkdie,ls,su;alï iudch jrog fmd<Ujkjd fkdfõo@

fujeks fkdie,ls,su;a foudmshkaf.a  jerÈ fya;=fjka wirK jk orejkaf.a fyg oji wdrlaId lrkafka ljqo@

fuys ùäfhdaj my;ska''''

Hiru gossip

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb