Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

9 arrested for unusual activity in Hulu River

9 arrested for unusual activity in Hulu River

;reKshka 04 la iu. ;reKhska 05 fofkla yq¿ .f.a§ ksrej;ska Èh kdhs

f;,afoksh yq¿ .f.a§;a ksrej;ska Èh kdñka isá ;reKshka isõ fofkl= iy ;reKhska mia fofkl= fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
 Bfha ^16& isÿj we;s fuu isÿùu m%foaYjdiSka úiska fmd,Sishg okajd we;af;a fuu msßi wêl f,i îu;aj wfYdaNk f,i ksrej;ska .. wdY%S; m%foaYj, ieß irñka isáh§hs'

l=reKE., m%foaYfha ;reKhska 05 fofkl=  iy ;reKshka isõ fofkl= jk fuu msßi miqj fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k fmd,sia wem u; uqod yer ;sfnkjd'

ta ,nk 01 jeksod wêlrKfha fmkSisák f,ig lrK ,o oekqï§ulska wk;=rejhs' fuu msßi jhi wjqreÿ 20 ;a 25 ;a w;r jhiaj, miqjkakka nj;a i|yka'
9 arrested for unusual activity in Hulu River 9 arrested for unusual activity in Hulu River Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, August 17, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.