Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

14-Year-old boy who raped and killed a 3-year-old girl in Kilinochchi

14 yeúßÈ mdm;rhd ls<sfkdÉÑfha wjqreÿ 3 l u,a lel=< ¥IKh lr urd oeuQ yeá

wfma .eñ jyf¾ we;s zkßhg l=l=,a fldgqj ndr ÿkakdZ jf.a zjla‌lfâ yl=re yex.=jd jf.aZ fï wd§ lshukaj,g mK fmdjk isoaëka oeka ks;r ks;r wikakg olskakg ,efnkafkah'

W;=f¾ meje;s hqoaOh ta m%foaYfha ck;dj ;%difhka yd NS;sfhka uqim;a lf<ah' hqoaOh ksuùfuka miq Tjqka iekiqï iqiquka fy¿fõ ;u
orejka iuÛ ksoyfia Ôj;aùug bvlv ,enqKq ksidh' tfia jqjo we;eï ujqjrekag ;ukaf.a orejkaf.a /ljrKh ms<sn| yeÛSula‌ ;snQ njla‌ fkdfmksKs'

miq.shod" ls<sfkdÉÑ Èia‌;%sla‌lh WKqiqï l< tjeks mqj;lska lshjqfKa ujla‌ ;u ÈhKshf.a /ljrKh ieye,aÆfjka i,ld lghq;= lsÍfï úmdlhls' hqoaOfhka neg ld udkisl lïmkhla‌ W;=f¾ ck;djg ke;ehs lsj fkdyel' wo Tjqkag ksoyfia tfy fufy hkakg yels jQfha hqoaOh ksu jQ ksidh' hqoaOh ksu jqjo ñksiqkaf.a ;sßika .;s ksuù ke;' ta ksidfjks' wmg fï l:dj Tng lshkakg isÿjQfha'

wef.a jhi wjqreÿ 3 ls' ;ju;a láka lsß iqj| fkd.sh fï oeßh tod f.ñÿf,a fi,a,ï lrñka isáhdh'

zmq,af,a kdx l=,sl fmda. fõkavqïZ <uhd uu kdkak hkak ´fka' zk,a,x wïud' kdkqka jofõkaZ fyd|hs wïud uu;a tkjd' tfia lshQ mqxÑ oeßh f.g ÿj f.dia‌ weh leu;su mqxÑ idhla‌ yd yeÜ‌ghla‌o wf;a wl=,df.k wïud tla‌l .Ûg Èh kEug msg;a úh' ta wef.a wka;su kEu fyda wïudf.a wf;a t,a,S hk wka;su .uk fyda hEhs wehg fkdis f;kakg we;'

.Ûg .sh uj yd ÈhKsh kdkak iQodkï fjoa§ Tjqkaf.a ksji wi, ;reK msßñ <ufhl= o tys wdfõh' Tyqf.a meñ”u .ek i;=gq jQ uj ÈhKsh fndfyda fõ,djla‌ j;=f¾ iS;f,a ;eîu fyd| ke;ehs l,amkd lr weh kyjd oeßh ksjiska f.k wd idh yd yeÜ‌gh wkaojd ;reK msßñ <uhdg ndr ÿkafka mßia‌iñka f.org wer,jk f,i oekqï foñks'

jhi wjqreÿ 14 la‌ muK jQ fldÆjd fï oeßhf.a w;ska w,a,df.k le|jd f.k .sfha ;u keÛKshl le|jdf.k hk ;rfï fifkyisks' tfy;a w;ru.§ Tyqf.a yeisÍu fjkia‌ úh' yqre nqyqá fmkque;s fï oeßh" ¥IKh lrkakg Tyqg is;a my< úh' fï jhi 14 l fldÆjdg ta yeÛSu we;sjkakg miqìu jQ fya;= yd Bg mQ¾jdo¾Y iemhSu isÿjQfha ldf.kao hkak fjku m%Yakhls' flfia fyda fudyq fï <má oeßh ¥IKhg ,la‌ lf<ah'

jefâ ksujQ Tyqf.a is; l,n,hg m;ajQfha zfïls fïl ldg yß lsõfjd;a uu bjrhsZ hk yeÛSfuks' Tyq jyd l%shd;aul ù oeßhf.a f., ;¢ka ñßld .;af;a hdka;ï fl¢ß,a,la‌j;a lrkakg oeßhg bvla‌ fkd;ndh' fï mqxÑ u,a lel=< wjika .uka .sfha weh uj iuÛ kdkak hk úg ;uka w¢kak wdYdfjka /f.k .sh idh we|f.ku fkdfõ'

fï isoaêfhka miq oeßhf.a w;=reokaùu ls<sfkdÉÑh mqrdju NS;shg m;a lf<ah' oeßhf.a uj fmd,sia‌ w;awvx.=fõ ;ndf.k m%Yak lf<ah' ta;a weh úáka úg úúO lreKq lSu ksid oeßhg isÿ jQ foa fidhd .ekSug fmd,sishg fkdyels úh' Èk i;s f.fjoa§ l=Uqrl jevg .sh f.dùka u|la‌ krla‌ jQ isrerla‌ .ek fmd,sishg oekaùh' fmd,sish u< isrer fidhdf.k mÍla‍IK mj;ajoa§ oeßhf.a uj ;u ÈhKsh f.org wer,jkakg /f.k .sh fldÆjd .ek lSfõh'

fmd,sish fldÆjdo w;awvx.=jg .;af;ah' zjeäysáhkag muKhsZ Ñ;%mghl fuka ish,a, fmd,sishg wkdjrKh lr .; yels úh'

iudch ;=< iduh" ksoyi yd /ljrKh we;s njg u;=msáka fmfkk kuq;a w¿ hg .sks mqmqre fuka fï iudch ;=< Ôj;ajk ;sßikqka" uD.hska yd wjia‌:djd§ka f.ka wvqjla‌ ke;s nj wm u;l ;nd .; hq;=h'

chiQßh Wvql=Uqr

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive