Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Ttele actress Aksha Sudari to CID


fg,s ks<s wlaId iqodß ñ,shk .Kkl uqo,a jxpdjlg ryia fmd,sishg

ckm%sh ks<shl jk wlaId iqodß bkaÈhdkq cd;slfhl=f.ka ,nd.;a ñ,shk y;rlg wdikak uqo,la kej; fkdf.ùu fya;=fjka ryia fmd,sishg le|jd we;ehs jd¾;d fõ'
wlaId zAARA COLLECTIONZkñka miq.shod kqf.af.dv m%foaYfha frÈ wf,úie,la wdrïN fldg we;s w;r ta i|yd uqo,a ,ndf.k we;af;a fuu bkaÈhdkq cd;slhkaf.ka nj jd¾;d fõ'

miqj bkaÈhdkq cd;slhdg uqo,a ,nd fkd§u fya;=fjka Tyq ta iïnkaOj ryia fmd,sishg meñKs,sfldg ;sfí' tu meñKs,a, wkqj fïjkúg ryia fmd,sish fj; wlaId iqodß le|jd we;ehs jd¾;d fõ'
Ttele actress Aksha Sudari to CID Ttele actress Aksha Sudari to CID Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, July 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.