Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Truth behind actor Indika Pradeep murder case

uyr.u § k¿jd uerefõ ks<shla 
- ks<sh l=vq;a tlal udÜgq fj,d

fg,s kdgH k¿fjl= jQ bkaÈl r;akdhl uy;df.a >d;kh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .ekSug fidhñka isá ldka;djla we;=¿ fofofkl= nÿ,a, fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

ta" yd,swe< fnda.yuä;a; m‍%foaYfha fydag,hl isáh§hs'
 w;awvx.=jg .;a ldka;dj fg,s kdgH ks<shla iy ksrEmsldjla njhs fmd,Sish mejiqfõ'

weh i;=j ;sî fyfrdhska ñ,s.‍%Eï 100 lao fidhd f.k ;sfnkjd'

w;awvx.=jg .;a iellre u;ao%jHj,g weíneysjQfjl= nj;a wjia:d lsysmhl§ wêlrKfhka ovqjï ,enQ wfhl= nj;a fmd,Sish lshd isáhd'

uyr.u ms<shkao, m‍%foaYfha fydag,hl§ bl=;a 29 jkod fuu >d;kh isÿj ;snqKd'
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss