Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

IS ;%ia;jdÈfhl= jQ .f,afj, .=rejrhd
Tn fkdÿgq PdhdrEm iy ùäfhda iys;hs

whs tia igkalrejl= njg ie,flk isßhd rchg tfrysj whs tia igkalrejka f.k .sh igkl§ .=jka m%ydrhlska Èk lsysmhlg fmr ñh .sh Y%S ,dxlslfhl= ms<sn|j f;dr;=re úfoaY udOH jd¾;d lrhs' .f,afj, m%foaYfha isá Y%S,dxlslhl= jk fudyq fuf,i isßhdfõ§ .=jka m%ydrhlska ñh .sh nj jd¾;d fjhs'

whs tia ixúOdkh  wnq Iqf¾ya ihs,dks hkqfjka ñh .sh whs tia idudðlhd y÷kajd § ;sfnkjd'  Tyqf.a jhi wjqreÿ 37la nj;a Tyq orejka yh fokl=f.a mshl= nj;a ìßh y;a jeks orejd ,eîug wdikak nj;a fï jk úg jd¾;d fjñka mj;skjd'

37 yeúßÈ fudyqf.a Wmka.u uykqjr - je/,a,.u jk w;r Tyqf.a ìß|f.a mÈxÑh fld<Uhs' .f,afj, m%foaYfha cd;Hka;r mdi,l úÿy,am;sjrfhl= f,i fiajh lrk ld,fha fudyq uQia,s ,s,ïoka hk kduh Ndú; lr ;sfí '

2014 jif¾ foieïn¾ mdi,a ksjdvqfjka wk;=rej mdi, wdrïNùug fmr ulalu jkaokdfõ hk nj mjid Tyq úÿy,am;s Oqrfhkao bj;aj f.dia we;

mlsia;dkfha bia,dudndoa bia,dï úYaj úoHd,hfha t,a't,a'î Wmdêh Èkd isák Tyq wrdì" W¾ÿ" isxy," fou< yd bx.%Sis NdId fyd¢ka l;d lsÍfï yelshdj ,nd isá njo  i|yka fjhs'

Tyq .f,afj, mÜáfj, m%foaYfha kej;S isá njg f;dr;=re we;s w;r uyr.u lrdf;a mqyqKqlrejl= jQ nj;a isßhdjg hk nj .f,afj, msßilg lshd we;s nj;a Tyq ñh .sh nj Èk mylg fmr oek.kakg we;s nj  úfoia  jd¾;d fmkajd fohs'

tu mqoa.,hd .f,afj,  mdi,l ÿorejkag bx.%Sis W.kajd we;s njg tu úÿyf,a  úÿy,am;s úiska fï jk úg;a m%ldYhg m;alr ;sfí'

Tyq miq.sh 2014 j¾Ih ;=<;a tu mdif,a orejka yg bx.%Sis W.kajd we;s nj i|ykah'Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria

Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria Sri Lanka's First ISIS Fighter (Abu Shureh Sailani) Dies In Syria Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, July 21, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.