Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Sri Lankan woman arrested after selling drugs in Kuwait
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Sri Lankan woman arrested after selling drugs in Kuwait

l=fõgfha u;a o%jH úlsKq Y%S ,dxlsl ldka;dj w;a wvx.=jg
urK oඬqju wksjd¾hhs 

,dxlsl ldka;djla úYd, u;ao%jH f;d.hla iu. l=fõÜ c,Sí m%foaYfha § wo w;a wvx.=jg .eksKs
weh .Dy fiaúldjl f,i meñK ksjfika bj;aj È.= l,la k.rfha mÈxÑj isg we;'

lsisfjl= úiska ,nd fok u;a o%jH  weh úiska fnod yßk nj;a ta fjkqjg wehg b;d iq¿ uqo,la ,efnk nj;a fmd,sia w;a wvka.=fõ§ wkdjrKh úh'
weh oeä lïmkhlska miqjk nj fmfkkakg ;sìKs'

ore mjq, /l .ekSu Wfoid ueo fmrÈ. tk fndfyda ldka;djkaf.a wirK lñka whq;= m%fhdack .kakd ;sßikqkaf.a f.dÿrla njg fï ldka;dj m;aj we;'

ck;dj jy,a fufyfhys fhdojd  cd;sl Okh Wmhk rgl  n,OdÍka ishÆ fokdg fï jrÈka ksfodia úh fkdyel'

jerÈ lrefjl= f,i i<ld  fodia mjrkq fjkqjg weh fírd.ekSug hula lsÍu j. lsjhq;a;kaf.a hq;=luls '

l=fõÜ kS;shg wkqj u;a o%jH úls”u yd ika;lfha ;nd .ekSug oඬqju urKhhs'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb