Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Professional Chinese beggars in Colombo city

Professional Chinese beggars in Colombo city

ys.dlkak Ökakq ,xldjg weú;a
ùäfhda

‍foaYSh hdplhkag wu;rj wo jk úg ú‍foaYSl hdplhkao ixpdrl úid ,nd ‍f.k Y%S ,xldjg meñK is.u‍fka ‍fh‍fok whqre ‍fld,aÆmsáh ÿñßhm, wdikaJfha§ iy urodk m%foaY‍fha isák njg jd¾;d fjkjd'
,xldjg meñK ;s‍fnk Ök cd;sl wdndê; hqj<la iy ;j;a Ök cd;sCfhla is.ufka fh§ isák wjia:d‍fõ§ ,nd .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak' Tjqka is.uka hÈkafkao Tjqkaf.a uõ NdIdfjks'

fufia is.u‍fka ‍fh‍fok we;eï Ök cd;slhka fld<U k.rh jHdmD;sfha lïlre jevg meñK wod, jHdmD;sh w;aysgqùu ksid /lshd úrys; jQjka njg o fï w;r rdjhla me;sr ;sfí'Professional Chinese beggars in Colombo city
Professional Chinese beggars in Colombo city Professional Chinese beggars in Colombo city Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, July 10, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.