Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Pradeep Rangana to marry Prasadini


.dhl m%§ma rx.k hq.Èúhg 

fhdjqka mrmqf¾ ckm%sh .dhlfhla jk m%§ma rx.k ,.§u hq.Èúhg t<fUk njg jd¾;d fjkjd'

uE; ld,fha t<soelajQ fmï isysfka .S;fhka fhdjqka mrmqr w;r fmr<shla we;s l< Tyqf.a w;.kakd jdikdjka;sh jkafka m%idÈks fõ'
m%§ma rx.k ffjoHjrfhla f,i lghq;= lrk w;r;=r ix.S; lafIa;%hgo tlajQ w;r Tyq .dhkd l< .S; /ilau fï jk úg;a ;reK mrmqr w;r buy;a m%isoaêhg m;aj we;'

fï ui 30jkod Tyqf.a újdyh fld<U m%Odkfmf,a fydag,hl§ meje;aùug fï jk úg;a lghq;= lrñka hk njhs jeäÿrg;a jd¾;d jkafka'

Tyq .ehQ fmï isysfka .S;h my;ska n,kak'Pradeep Rangana to marry Prasadini

Pradeep Rangana to marry Prasadini

Pradeep Rangana to marry Prasadini

Pradeep Rangana to marry Prasadini

Pradeep Rangana to marry Prasadini

Pradeep Rangana to marry Prasadini Pradeep Rangana to marry Prasadini Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, July 17, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.