Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Husband thoroughly beaten by wife after stealing panties
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Husband thoroughly beaten by wife after stealing panties
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
ieñhdf.a nE.fha ;snQ ldka;d hg we÷ï ÿgq ìßof.ka ieñhdg w;a jQ fidapkSh brKu

fmdf<ka f.kd nvq nE.fha ldka;d hg we÷ï yuqù ;u ìßhf.ka .=á lE ieñhl= ms<sn| mqj;la l,jdk wdikak m‍%foaYhlska jd¾;dfõ'

isoaêh fufiah'
Tyq i;sfmd< meje;afjk fikiqrdod Èkfha§ fmd<g f.dia nvq /f.k ;u ìßh l,lisg b,a,ñka isá mdjyka folo /f.k l¿ ljrhl oud f.or hdug msg;a ù we;'

w;r u.§ nq,;a úgla .ekSug lvhlg f.dvù we;s w;r nE.a tl ìu ;nd úg lEfuka miqj nE.a fol meg,S o¿ lvd jev wjika ù f.or hk ldka;djlf.a nE.h Tyq úiska f.or /f.k f.dia we;'

f.or hk w;f¾ ;u ìßh mqÿu lrjkakg is;d weh wdi lrk fifrmamq fol miqj fokakhs is;d or uvqfõ iÛjd f.g f.dv ù ;sfí' ;u ieñhd hula iÛjkq ÿgq ìßh or uvqjg f.dia u,a, mÍla‍Idlr ne,Sfï§ ldka;d hg we÷ï yd inka lene,a,la" ;=jdhla ÿgq weh hld wdrEV ù nE.ho /f.k ieñhd <Ûg f.dia

zwo fldfyao .sfhaZ hehs wid isá w;r ;u ìßh fifrmamq fol oel i;=gq ù i,a,s fldfydkao wikjd hehs is;d ”fldfya .shdu fudflda we;=f<a ;shk foa oelalu i;=gq keoao” hehs weiqfõ ìßh foi wdor ne,aula fy,ñks' jerÈ jefå lr,d tajd ug fmkakkak;a f.kjd fkao@ hhs mjiñka wi, ;snQ or fmd,a,la /f.k ieñhdg myr § we;ehs jd¾;d fõ'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb