Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Boyfriend arrested after posting nude videos of his girlfriend to Website
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
rEu;a ;reKshf.a ksrej;a o¾YK we;=<;a ùäfhdajla 
we÷ï fudaia;r ks¾udK Ys,amsfhl=f.a fjí wvúfha

;ud iuÛ jir 7la tlaj úiQ rEu;a ;reKshf.a ksrej;a o¾YK we;=<;a ùäfhdajla fjí wvúhg uqody< we÷ï fudaia;r ks¾udK Ys,amshl= nj lshk fcdydka iïm;a frdfïIa o is,ajd kue;a;d ,nk 07 jeks od olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfí' ta fld<U m‍%Odk ufyaia;‍%d;a .sydka ms,msáh uy;d yuqfõ Bg wod< kvqj wo le|jQ wjia:dfõ§hs' fuu mqoa.,hd ztaIshka fudÙZ keu;s we÷ï fudaia;r ks¾udKh lrk wdh;kfha ks¾udK Ys,amshl= hehs mejfia'
Tyq by; ;reKsh iuÛ jdih lr we;s w;r" Tjqka tlaj isák ,sx.sl o¾YK iys; ùäfhdajla fjí wvúhg uqodyeÍu ksid tu ;reKsh lrk ,o meñKs,a,lg wkqj 1983 wxl 22 orK zwiNH m‍%ldYkZ mk; hgf;a kvq mjrkq ,eî h' fuu ùäfhdaj fmkajñka l,la ;siafia wka;¾cd,hg uqodyßk nj mjid by; mqoa.,hd uqo,a ,nd.;a njo ;reKshf.a meñKs,af,a i|yka h'

^ksuka;s rKisxy&

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb