Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

General Election, 2015 Nominations list

2015 uyue;sjrKfha Èia;%sla kdufhdackd ,ehsia;=j
uyskao l=reKE.,ska
yïnkaf;dáka rdcmlaI,d ;=kafofkla

bÈßfha§ meje;aùug kshñ;j ;sfnk uyue;sjrKh i|yd kdufhdackd fï jk úg Ndr § wjika' tys tla tla Èia;%slalhka j, m%Odk mlaI fofla kï ,ehsia;= fï jkúg fy,s fldg we;'
m%Odk mlaI fofla iïmQ¾K kï ,ehsia;= my,ska n,kak'

fld<U Èia;%slalfha tcdm wfmalaIl ,ehsia;=j

tlai;a cd;sl mlaIfhka fld<U Èia;%slalh i|yd wud;H rù lreKdkdhl uy;df.a kdhl;ajfhka wfmalaIlfhda 22la ;r. lr;s' w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;do tu ,ehsia;=jg wh;ah'

tcdmfhka fld<Ug ;r. lrk wfmalaIl ,ehsia;=j fufiah

1& rù lreKdkdhl
2& úchodi rdcmlaI
3& rks,a úl%uisxy
4& y¾I o is,ajd
5& frdais fiakdkdhl
6& brdka úl%ur;ak
7& iqÔj fiakisxy
8& uxcq Y%S wrx.,
9& ksfrdaIka mdÿlal
10& uqðnq¾ ryqudka
11& tia'tï'ußlald¾
12& Wmq,a Ydka; ikakia.,
13& Wodr r;akdhl
14& chka; o is,ajd
15& iqfka;%d rKisxy
16& Y%Skd;a fmf¾rd
17& f,kdâ lreKdr;ak
18& ufkda .fkaIka
19& tia'l=yj¾Oka
20& f*frdaid uqiïñ,a
21& ysreksld trxc,S fma%upkao%
22& mdG,S pïmsl rKjl

fld<U Èia;%slalfha ikaOdk wfmalaIl ,ehsia;=j 

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh hgf;a fld<U Èia;%slalh i|yd wfmalaIlfhda 22 la bÈßm;aù isá;s' ikaOdk kdu fhdackd ,ehsia;=j fufiah'

1& iqis,a fma%ïchka; ^lKavdhï kdhl&
2& ÈfkaIa .=Kj¾Ok
3& úu,a ùrjxY
4& nkaÿ, .=Kj¾Ok
5& fudydka ,d,a f.a%re
6& .dñ” f,dl=f.a
7& ;s,x. iqu;smd,
8& .S;dxck .=Kj¾Ok
9& frdays; fndaf.d,a,d.u
10& pkaok l;%swdrÉÑ
11& ckl je,sj;a;
12& ldka;s fldäldr
13& Okisß wur;=x.
14& u,aId l=udr;=x.
15& m%ikak fida,x.wdrÉÑ
16& c.;a l=udr iqñ;%wdrÉÑ
17& jðrd udm,.u
18& tï' w,afïod
19& ;,a,hshd l=udr .=remrka
20& Woh m%Nd;a .ïukams,
21& *djq,a yóâ fudfyduâ
22& chka; legf.dv

l=reKE.,ska uyskao iuÛ ;r. jÈk ,ehsia;=j

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh

1&uyskao rdcmlaI
2&wkqr m%sho¾Yk hdmd
3&fcdkaiagka m%kdkaÿ
4&Ydka; nKavdr
5&chr;ak fyar;a
6&id,skao Èidkdhl
7&bkaÈl nKavdrkdhl
8&;drdkd;a niakdhl
9&ksu,a úf–isxy
10&R'D' ksu,odi
11&ohdisß chfialr
12&w;=, úf–isxy
13&o¾YkS úl%uisxy
14&iqcdks ufyaISld
15&D'B fyar;a
16&wixl kjr;ak
17&K'A moauisß

tlai;a cd;sl mlaIh

1&wls, úrdÊ
2&tia'î' kdúkaka
3&.dñ” chúl%u
4&wfYdal wfíisxy
5&k,Ska nKavdr
6&Yu,a fikr;a
7&J'C w,j;=j,
8&b÷ks,a ;=Idr
9&M'S fmf¾rd
10&m%S;sfudydka fmf¾rd
11&T'M'H'P f;kakfldaka
12&c.;a uxcq, hdmd
13&l=udrodi .sßndj
14&wÑks fyar;a
15&nkaÿ, nKavdrkdhl
16&wð;a frdayK
17&H'M chr;ak
18&MS Ysydí§ka

m%cd;ka;%jd§ mlaIh

tï' ta' iurùr
rxð;a .=Kfialr
iS' tÉ' tï' ksyd,a l=udr
fyar;a uqÈhkafia
M,x.ïuk mx[dkkao ysñ
ksYdka; nKavdr
.dñKs oikdhl
,,s;a isir l=udr
l%sxis f¾uka
kd,l jikak fmf¾rd
f¾kqKd ouhka;s
l=udß Èidkdhl
m%§ma l=udr
ixÔjkS lreKdfiak
m%Nd;a chfldä
k§Ydka m;srK
oikdhl ùrfldaka
Wmd,s nKavdr

rdcmlaI mjqf,a ;=kla iu.ska yïnkaf;dg kdufhdackd ,ehsia;=j

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh

pu,a chka; rdcmlaI
uyskao wurùr
kdu,a rdcmlaI
ksrEmud §msld rdcmlaI
fõye,a, lxldkïf.a bkaÈl cfïkao%
fok.u ú;drKf.a pdkl ÈkqIdka
wð;a ksYdka; rdcmlaI
y¾I Wohl=udr chùr
trdÊ rùkao% m%kdkaÿ
wÆ;a ÿrf.a fyauisß ksYaixl rKfoaj


tlai;a cd;sl mlaIh

ið;a fma%uodi
È,sma fjowdrÉÑ
lvqlkakf.a wdkkao l=,r;ak
f;kakfldaka .uf.a fiakdr;ak
;,amdú, úodk lxldkïf.a .dñ”
iurisxy wdrÉÑf.a iqÔjd
w;=, fiakdr;ak ó.iafoksh
tï t,a ta .=K;s,l
fmaÿre wdrÉÑf.a iqð;a uq;=l=udrK
uyskao mqIaml=udr mdf;a.u

md¾,sfïka;= ue;sjrKh i|yd tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh hgf;a yïnkaf;dg Èia;%slalhg ;r. lsÍug rdcmlaI mjqf,a ;sfofkl= tlaj isàu fuys úfYaI;ajhls' tu mqoa.,hka jkafka pu,a rdcmlaI" ksrEmud rdcmlaI yd kdu,a rdcmlaI hs' 

.d,a, Èia;%slalh

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh

01 by,ueo.u.uf.a mshfiak
02 pkaÈu ùrlafldä
03 uqyqÿ.yfyajf.a .=Kr;ak ùrfldka
04 ksYdka; uq;=fyÜá.u
05 rfïIa m;srK
06 u,s.iafma fldr,f.a  ukQI kdkdhlaldr
07 w,ïfmdä fudydka m%sho¾Yko is,ajd
08 .S;d  iukau,s l=udrisxy
09 kdjgqkak .=ref.a fu;aisß wef,lafikav¾ is,ajd
10 isßudÿr pkak Y%s id,sh fukaäia
11 wreK m%§ma ukqfj,ajvq
12 noafoa.u iñ; ysñ
13 w.=¿.y.uf.a pkao%odi mshisß

tlai;a cd;sl mlaIh

01 wfíj¾Ok jðr
02 .hka; lreKd;s,l
03 nkaÿ, ,d,a nKavdßf.dv
04 fndamdf.dv fyÜáwdrÉÑf.a úf–md,
05 odis,sf.a iqks,a fiakdkdhl
06 chka; chúr nkaÿ,fyajd
07 wfYdal ùr fidaur;ak
08 wdkkao moauisß ldßhjiï
09 fvkÜ mkshkaÿjf.a
10 mhdia fudfyduä ,;sma
11 wcka; o fidhsid
12 wfí.=Kj¾Ok pkao%,d,a
13 w;=fldrd, fiakdê ch,d,a

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive