Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Colombo Night Club Girls Nightlife

ye.Sï Wmoaojd fmdlÜ‌gqju YqoaO lrk rd;%S iudc Yd,d k<.kka

khsÜ‌ la‌,í fyj;a rd;%S iudc Yd,d lshQ úg wmf.a is;g we;s jkafka i,a,sldr fkdikavd,hska .ejfik iudc Yd,djla‌ f,isks' khsÜ‌ la‌,í .sfhd;a úkdYhs' uq¿ fiai;u ke;s lr.;a;g mia‌fi ;uhs khsÜ‌ la‌,í hk tl k;r fjkafk' iuyre khsÜ‌ la‌,í heu .ek mji;s' miq.sh ld,fha ckm%sh foaYmd,k{hkaf.a mq;%hka fld<U k.rfha msysá khsÜ‌ la‌,í fj; f.dia‌ l< wfYdaNk l%shd .eko wikakg ,enqKs'
khsÜ‌ la‌,í fyj;a rd;%S iudc Yd,d fï ;rï ;reK msßi w;r ckm%sh iy iudcfha we;eï msßia‌ óg tfrysj l;d lrkafka wehs oehs lshd oek .ekSug miq.sh Èfkl wms fld<U k.rfha msysá ckm%sh rd;%S iudc Yd,djlg f.dv jeÿfKuq'

tu rd;%S iudc Yd,dj i|yd foaYSh mqoa.,hl=g we;=¿ùfï .dia‌;= remsh,a y;aish mkyls' úfoaYslhl=f.ka remsh,a fooyila‌ wh lrkq ,nhs'

rd;%S iudc Yd,djg we;=¿jk fodrgqj wi, lÆ meye;s we÷ñka ieriqK yeäoeä ;reKhka fofofkla‌ wdrla‍Il /ljf,ys isá;s' Tjqka rd;%S iudc Yd,dj fj; we;=¿jk mqoa.,hka foi n,kafka urdf.k uefrk fndaïnhla‌ YÍrfha ne|f.k hk ;%ia‌;jdÈhl= foi iel iys;j n,k whqßks' Tjqkaf.a uqfjys iskyjla‌ ke;'

rd;%S iudc Yd,djg wm we;=¿ jQ jydu hdka;ï ú,s jid.;a ird.S hqj;shka /ila‌ f.dÿrla‌ veye .kakg fmdrlk fldá /,la‌ fia wm fj; Èj wdy' ydhs''' vd¾,ska''' fldfyduo Thd ;uhs wo uf.a *¾ia‌Ü‌ lia‌g¾u¾' wms tkafcdahs lruq fkao lshd weh uf.a w;ska w,a,df.k wv w÷f¾ we;s iudc Yd,dfõ wiqkla‌ fj; /f.k hkakg W;aidy .;a;dh' ud iu. .sh udf.a rd;%S iudc Yd,d yqremqreÿ ñ;%hd wehg ud kjlhl= nj meyeÈ,s l<dh'

Colombo Night Club Girls Nightlife
tal ;uhs' uu fuhdj óg l,ska oel,d keye' lula‌ keye' óg mia‌fi Thd tkjfka udj n,kak fkao@ lshñka weh ird.S f,iska f;mÆjdh'

wms ä%kala‌ tlla‌ .uq lshñka weh udyg ìh¾ fnda;,hl=;a wehg bia‌;rïu j¾.fha úfoaYSh u;ameka ùÿrejl=;a wekjqï lf<a udf.a lsisÿ wjirhlska f;drjh'

wehf.a wekjqug wkqj la‌IKslj fiajlhl= ìh¾ fnda;,hla‌ iy bia‌;rï j¾.fha úfoaYSh îu ùÿrejla‌ iy Yla‌;sckl mdkhla‌ /f.k wdfõh'

Thd tk¾ð ä%kala‌ tlla‌ tla‌lo u;ameka fndkafk''' ud weiQ mekhg weh iskyjlska ix.%y l<dh'

weh wekjqï l< u;ameka j¾.fha we;s u;ameka m%;sY;h wkqj fujeks ùÿre folla‌ mdkh l<fyd;a weh fyd¢ka u;ajk nj uu oksñ'

ojilg fï jf.a u;ameka ùÿre lShla‌ ú;r fndkjo@ uu wef.ka weiqfjñ'

iuyrodg fï jf.a u;ameka fnda;,a folla‌ ú;r fndkjd' wehf.a ms<s;=r yuqfõ ud ;=< we;sjQfha ielhls' fujeks j¾.fha u;ameka fnda;,a folla‌ mdkh lr isys l,amkdfjka isàug yelskï weh wmQre pß;hls'

uu wehf.a u;ameka ùÿrefjka álla‌ mdkh lsÍug b,aÆfjñ' kuq;a weh th m%;sla‌fIam l<dh'

Thd Th fndkafka Yla‌;sckl mdkh fkao@ T;ek u;ameka keyefk''' uf.a mekh yuqfõ weh u|la‌ ;e;s.;a njla‌ ug oekqKs'

Thd''' ljqo@ weh uf.a mekh yuqfõ ielfhka úuiqjdh'

Colombo Night Club Girls Nightlife
uu lshk foh we;a;fka''' wehf.a mekh u.yßñka uu lSfjñ'

rd;%S iudc Yd,djl fujeks u;ameka ùÿrejla‌ remsh,a fooyila‌ muK fõ' kuq;a tys ienEjgu we;af;a u;ameka fkdj Yla‌;sckl mdkhls'

ìh¾ fnda;,hl ñ, remsh,a oyils' lcq §ishla‌ remsh,a fooyils'

wv ksrej;a iqrEmS ;reKsfhda rd;%S iudc Yd,djg meñfKk ;reKhkaf.a isref¾ oejfgñka Tjqkaf.a yeÛSï bia‌u;= lr u;ameka mdkhg wdrdOkd lr;s' ue;amekaj,ska nuk f,dj ießirk we;eï ;reKhka rd;%S iudc Yd,dfjka msgj hkafka remsh,a ;sia‌ y;<sia‌ oyil ì,la‌ f.jñks' tys§ Tjqka mdkh l< u;ameka i|yd jehù we;af;a remsh,a oioyil muK uqo,ls' b;sß uqo, jehlr we;af;a iqrEmS ,,kdjkagh' Tjqkaf.a rdcldßh jkafka iudc Yd,djg meñfKk mqoa.,hka ji. lrf.k u;amekg fhduq lrjdf.k f,dl= uqo,la‌ úhoï lrùuh' tjeks uqo,lska ,efnk fldñia‌ uqo, fuu ,,kdjkaf.a ojfia wdodhuh' wmg u;ameka fmdjd Tjqka Yla‌;sckl mdkh î wmf.a uqo,a miqïìhg ;Ü‌gq lsÍu fuu iqrEmskshkaf.a rdcldßhhs'

Colombo Night Club Girls Nightlife
rd;%S iudc Yd,djg meñfKk fndfyda fokd u;ameka mdkh lrñka ix.S; rdjhg wkqj rx.kfha fhfoñka úfkdao fj;s' Tjqka ta i|yd Èß .kajkakg fuu wv ksrej;a hqj;sfhda ie§ meye§ isá;s'

ud yd ms<si|f¾ fhÿKq hqj;sh n<kaf.dv m%foaYfha mÈxÑldßhls' újdyù wehg orejka fofokl= isák nj lSjdh' kqf.af.dv m%foaYfha kjd;eka f.k isák weh rd;%S iudc Yd,dfõ /lshdjg meñK oeka jir myla‌ muK fõ'

Tjqka iudc Yd,dj fj; meñfKk mqoa.,hka ism .ksñka ;u isrere ia‌m¾Y lsÍug bv i,iñka w¾O ,sx.sl yeisÍulg tla‌fõ' ,sx.sl yeisÍula‌ i|yd iudc Yd,dfõ wjir ke;' ta i|yd fuu ,,kdjka f.kao bvla‌ ,efnkafka ke;'

fyg Wfoa wms fldfya yß huq' uu Thdg uf.a f*daka kïn¾ tl fokakï' ;u fiajdodhlhkag mjid n,dfmdfrd;a;= we;s lsÍug Tjqka b;d iQla‍Iuh'

rd;%S iudc Yd,dj fj; weíneys jkakg fndfyda ;reKhkag fya;= ù we;af;a fujeks iqrEmskshkaf.a pdgq jokah'

ñÈm, veye .kakg fjfyfik ysjÆka fuka fuu iudc Yd,d iqrEmskshkaf.a weiqr ;=<ska wdYdjka we;s lrf.k Tjqka yd hyka.; jkakg isysk olsk fndfyda mqoa.,fhda Èkm;d fyda i;s wka;fha iudc Yd,d fj; meñfK;s' tfia meñK msgj hkafka remsh,a oi oyia‌ .Kkla‌ jeh lsÍfuka miqh' hyka .;ùfï isyskh nd,.sßfodaIh fuka wo fkdj fygh'

Colombo Night Club Girls Nightlife
rd;%S iudc Yd,djl w;s bia‌;rï j¾.fha u;ameka" wv w÷r" ix.S; rdjh iy iqrEmS <÷kaf.a myi ú¢k úg ld,h .;jkjd oefkkafka ke;'

we;eï ;reKfhda u;ameka mdkh lrñka ix.S; ßoauhg kg;s' ;j;a ;reKfhda iqrEmS <÷ka fo;=ka fokd le|jdf.k ;u ;=ref,a ;ndf.k Tjqka yd u;ameka mdkh lr;s'

fï ish,a, foi Wl=iq weiska n,d isák rd;%S iudc Yd,dfõ wdrla‍Ilfhda muK bla‌ujd hk wjia‌:d u;=jk úg tjeks mqoa.,hka wi,g meñK /lj,a ,d isá;s'

fld<U k.rfha we;s fujeks rd;%S iudc Yd,d rd;%S fod<yska miq ;reKhkaf.ka msÍh;s' wÆhu tlg muK nuk u;ajQ ;reKhka yd rx.khg tla‌jkakg k<.kla‌o isá;s' Tjqkaf.a rx.kh wjika jkafka wÆhu ;=k y;r muK jQ úg§h'

idudkHfhka i;s wka;fha fikiqrdodg wfma rd;%S iudc Yd,dj jykafka Wfoa y;g ú;r' ? fod<yska mia‌fi ;uhs lÜ‌áh tkafk' weú,a,d fndkjd' kgkjd' tÉprhs' wkï ukï neye' wfma fl,af,la‌ tla‌l kgkak ism je<|.kak wjir fokjd' Bg jvd foaj,aj,g bv fokafk keye' rd;%S iudc Yd,dfõ wdrla‍Ilhl= ud yd mejiSh'

rd;%S iudc Yd,d hkq hym;a iudchla‌ wkqu; lrk ia‌:dk fkdfõ' kuq;a fujeks iudc Yd,d i|yd rcfha wkque;sh ,eî we;' tksid Bg tfrysj ke.S isàfuka we;s m,la‌ ke;' wm l< hq;af;a tjeks ia‌:dk fj; hefuka je<lS isàuh' tfia jQodg rd;%S iudc Yd,d jeiShkq we;' th isÿ jkafka wo fkdfõ fygo@

Wmqgd.ekSu Èjhsk mqj;amf;ks

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive