Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Colombian Women cuts off her boyfriend's mistress hair

Colombian Women cuts off her boyfriend's mistress hair

ieñhdf.a fydr wUqjg ìßo wu;l fkdjk mdvula W.kaj,d
-ùäfhda

;u ieñhd iuÛska wkshï weiqrla meje;ajQ ldka;djlg wef.a uq¿ ðú; ld,hgu wu;l fkdjk mdvula b.ekajQ ìß|la ms<sn|j wmQrE mqj;la fldf,dïìhdfjka jd¾;d fjkjd'
weh úiska ieñhd iy Tyqf.a wkshï ìß| w;gu w,a,df.k Tjqka fofokd isá ksjfia ldurh ;=<§u wkshï ìß|f.a ysfia we;s È.á flia jeáh uq¿ukskau lmd oeóug lghq;= lrk w;r ;j;a ldka;djla úiska th ùäfhda lr wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd'

fldKavh lmk w;r ;=r§ ìß| úiska ish ieñhdf.a wkshï ìß|g wjia:d lsysmhl§u myrfok whqre o fuu ùäfhdafõ we;=,;a'

th my;ska krUkak'

Colombian Women cuts off her boyfriend's mistress hair Colombian Women cuts off her boyfriend's mistress hair Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, July 05, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.