Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Astrologist Indika Thotawatte speaks about former president Mahinda Rajapaksa

uyskao taldka;fhkau mrÈkjd" 
bÈßfha§ isr.;ùugo isÿúh yelshs
bkaÈl f;dgj;a;f.a wkdjelsh 

ckjdß wgjeksod mej;s ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI f.or hejQ foúhka Tyqg kej; n,hg taug bv fkdfok nj fcHd;sIH fõ§ bkaÈl f;dgj;a; uy;d mjikjd' ikafâ ,Sv¾ mqj;am;g Tyq fï nj mjid ;sfnkjd'
miq.sh ld,fha wdkafoda,kd;aul u; m%ldY l< oDYHdndê; fcHd;sIHfõÈfhl= jk bkaÈl f;dgj;a; uy;d miq.sh ckdêm;s jrKfha§o fujeks m%ldYhla isÿlf<ah' Tyq tys§ m%ldY lf<a
wksjd¾hfhka uyskao rdcmlaI ckdêm;sjrKfhka mrdchg m;ajk njhs' uyskao rdcmlaI ckdêm;sjrKfha§ mrdchg m;ajk nj m%isoaêfha m%ldY l< tlu fcHd;sIHfõÈhdo Tyqh'

;ud yeuúgu i;Hh m%ldY lrk nj;a" uqo,a Wmhd.ekSfï wruqKska ;u wkdjels wf,ú fkdlrk nj;a f;dgj;a; uy;d m%ldY lrhs'

zuu ck;djg jxpd lrkafk kE' uu ck;djf.a wkd.;h iïnkaOfhka f;dr;=re m%ldY lrkjd' fï rfÜ isák iuyr Bkshd fcHd;sIHfõ§ka jf.a uqo,aj,g hgfj,d uyskao fjkqfjka fndre wkdjels lshkafka keye' Tjqka rdcmlaI uy;df.a .%ypdrh fldmuK n,j;ao yd bÈß ue;sjrKh ch.kakd njg lrk m%ldY wy, mqÿuhg m;ajqKd jf.au ta m%ldY .ek ms<sl=<la oekqkd'

taf.d,af,d uyskao rdcmlaIg rdcfhda. ;sfnk njg fndre wkdjels m%pdrh lrñka isákjd' tlafld fï Bkshd fcHd;sIHfõ§ka uyskaog jerÈ ,.akhla ,nd§, ;sfhkjd tfyu ke;akï fï rfÜ ck;dj /jàug Tjqka jerÈ wkdjels m%ldY lrkjdZ hkqfjka tu mqj;am;g mjid ;sfí'

ckjdß wgjeksod nyq;r ck;dj úiska f.or hejQ rdcmlaI kej;;a fllaflka neßkï fldlaflka fyda n,hg meñ”ug W;aidy lrk nj;a bÈß ue;sjrKfha§ kej;;a ck;dj Tyq ck;djf.ka mdvula bf.k .kakd nj taldka; hehso f;dgj;a; uy;d mjihs'

rdcmlaI fï iQodkï jkafka ms,smSkfha taldêm;s md,l m¾äkekaâ ud¾fldaia ck;djf.ka bf.k .;a mdvï bf.k.ekSug nj f;dgj;a; uy;d jeäÿrg;a i|yka lrhs'

ckjdß wgjeksod nyq;r ck;dj úiska Tyqj f.or heùu .ek ck;djg ia;=;sjka; úhhq;=hs' Tyqf.a Wmka fõ,djg wkqj oeka ckm%sh;djh b;d iS.%fhka msßfyñka mj;skjd'

tajf.au bÈßfha§ isr.;ùugo isÿúh yelshs' Tyqf.a brKu ms,smSkfha udfldaia ;rï krl keye' kuq;a fï rfÜ nyq;r ck;dj ;jÿrg;a uyskao rdcmlaI kdhlfhl= f,i ms<s.kakg iQodkï kE'

bkaÈl f;dgj;a; uy;d m%ldY lrkafka ;udg wjYHjQjd kï uyskao rdcmlaI mrdch jknj m%ldY lsÍfuka miq Tyqf.a m%ldYh kej; fjkialr uyskao Èkk nj lshñka Èk lsysmhla ;=< fldaám;sfhl= ùug yelshdj ;snQ njhs'

zmiq.sh ckdêm;sjrKfha§ fndfya fcHd;sIHfõ§ka rdcmlaI ch.%yKh lrk nj m%ldY l< w;r uu thg m%;súreoaO wkdjelshla mejiQ ksid Tjqka udj fldka lr, ;snqKd'

kuq;a uu thska l<lsÍug m;ajqfKa kE" fudlo uu oekf.k ysáhd uu m%ldY lrkafk fudkjo hkak ms<sn|j' ta jf.au ug úYajdihla ;snqKd uu lshkafk we;a; lsh,dZ

YÍrfhka l=vd jqjo m%isoaO mqoa.,fhl= fkdjqjo ta fudfydf;a rdcmlaI mrdchg m;ajk nj fkdìhj m%ldY lsÍug ;rï f;dgj;a; uy;d tä;r úh'

zuu uqyqK§ug isÿjk wk;=r oek oek i;Hh m%ldY l<d' ta we;a; ;s;a;hs lsh, oekqj;aj' wfkla fcH;sIHfõ§ka jf.a ck;dj rjÜg, uq,aj,g wkdjels lshkak ug wjYH;djhla ;snqfK kE' fï ksid we;eï rEmjdyskS kd<sld Tjqkaf.a fcHd;sIH jevigyka j,g udj iïnkaO lr.kakj;a leu;s jqfKa keye'Z

mqoa.,hdf.a l¾uh wkqj ish,a, isÿjk nj;a ld,hla Ôj;a jkafkao flá l,lska ñhhkafkao hkak l¾uhg wkqj ;SrKh jk nj;a f;dgj;a; uy;d i|yka lf<ah'

rdcmlaI mrdchg m;ajk njg wkdjels m<l< wjia:dj iïnkaO fhka úuiQ úg iskyfjñka f;dgj;a; uy;d fufia m%ldY lr ;sfí' zrdcmlaI uy;df.a mrdch iïnkaOfhka m<uqfjkau wkdjels m<l< wjia:dfõ mgka th kerUQ fndfyda fokd uf.a wdrlaIdj fjkqfjka fmkS isáhd'

uf.a Ôú;hg hï wk;=rla isÿfõhehs Tjqka ìhg m;aj isáhd' ud fjkqfjka fmkSisá Tjqka ishÆfokdg ud ia;=;sjka; fjkjd'Z

f;dgj;a; uy;d mqj;am; iu. isÿl< idlÉPdfõ§ Tyq l< wkdjelsh uqo,a ,nd§ fyda n,mEï lr fyda fjkia lsÍu i|y ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d .;a W;aidyh iïnkaOfhka o i|yka lr ;sfí'

zuu uf.a jD;a;sh uqo,g úl=Kk fcHd;sIHfõÈfhla fkfjhs' fndfydafokd okakjd uu uqo,g wkdjels fkdlshk nj' tajf.au uqo,g wkdjels lshk mqoa.,hka isákjd' wehs Tjqkag neß fï jeo.;a jD;a;sh fl,ikafk ke;sj fjk;a jD;a;shla f;dard.kak'

uu ysgmq wdrlaIl f,alïjrhdg lsõjd uu uqo,g úlsfKk fyda n,mEïj,g hg;a jk" ta n,mEï yuqfõ wkdjels fjkia lrk mqoa.,fhla fkdjk nj'Z

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive