Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Triumph issues apology after lingerie brand's Father's day advertisement goes horribly wrong

Triumph issues apology after lingerie brand's Father's day advertisement goes horribly wrong

;kmg oekaùula ,xldj l<Uhs

miq.sh Èk mej;s  mshjrekaf.a Èkh ksñ;af;ka ,xldfõ fukau msgrgo ta fjkqfjka jevigyka Èh;a lrk ,§'

iuyre flá Ñ;%má ksmÿjd' iuyre fõÈld kdgHh mjd ks¾udKh l<d' ;j;a iuyr wdh;k uqo%s; fukau úoaHq;a udOH Tiafia mshjreka‍ f.a Èkh ksñ;af;ka fj<| oekaùï m< l<d'

ta m<lrk ,o fj<| oekaùï w;ßka f,dalfha fukau ,xldfõ b;d ckm%sh fj<| kduhlskao mshjrekaf.a Èkh ksñ;af;ka fj<| oekaùï  m<lr,d ;snqKd' fï fj<| oekaùu ,xldfõ ckm%sh uqo%s; mqj;a m;la Tiafiao m<fj,d  ;snqKd'

ta fldfydu jqK;a fï fj<| oekaùuka b;du;awmQre oekaùula' ta l ;uhs mshjrekaf.a Èkh fjkqfjka ;kmg fj<| oekùula m<lsÍuhs'

yenehs ta  fj<| oekaùfï ;snqfKa kï wuq;=u joka fm<la' ta fudllao lsh,d Thd,u lshj,d f;areï .kaJflda'

Triumph issues apology after lingerie brand's Father's day advertisement goes horribly wrong

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka fï jk úg;a wod< wdh;kh úiska w;miqùulska m< lrk ,o   ksjerÈ  fkdjk   fj<| oekaùu iïnkaOfhka iudj b,a,‍d  ksfõokhla ksl=;a lr we;s w;r wod< ksfõokh my;ska wm m<lrkafkuq'

Triumph issues apology after lingerie brand's Father's day advertisement goes horribly wrong
Triumph issues apology after lingerie brand's Father's day advertisement goes horribly wrong Triumph issues apology after lingerie brand's Father's day advertisement goes horribly wrong Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, June 24, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.