Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

,xldfõ fi,a*s j, wÆ;au /,a,
- fmd,a*s

fi,a*s fi,a*s fia,a*s'''fldfya .sh;a fudkjd lr;a fia,a*s tlla .yk tlkï wfma whg oeka mqreoaolg .syska'ta ;rug wfma whg oeka fi,a*s fïkshdfka''

fï fia,a*s fïkshdj fldÉpro lshkjd kï myq.sh ojil wka;¾cd,h mqrd yß wmQre fia,a*shla m,fj,d ;snqKd'fmd,sia ks<Odßfhla iu. .y,d ;snqK fï fi,a*sh m%isoaO jqfKa fmd,Sisfhka ov fld,hla ,shk w;r;=r .ymq fi,a*shla yeáhghs'

yenehs fïfla we;a;u l;djkï álla fjkia lsh,d wmsg wdrxÑ jqKd'

fï fi,a*sh .ymq flkhs thdf.a hdÆfjda álhs h;=re meÈ j, wkqrdOmqf¾ hkak msg;a fj,d ;shkjd'fufyu jk w;r;=rÈ mdf¾ ysáh fmd,sia ks<odßfhla fudjqkaj k;r lr,d ;sfnkjd'Bgmiafia fï fmd,sia ks<Odßhd hdÆfjda fiÜ tflau ,hsika mÍlaId lr,d ;shkjd'yenhs ovhla kï .eyqfõ kE lsh,d ;uhs wmsg kï wdrxÑ fjkafka'

ta fj,dfõ .;a; PdhdrEm álla my;ska krUkak

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

bka miq ;j;a ;reKhka lsysm fofkl=o Tjqkag ov fld< ,shq wjia:dfõ fi,a*s PdhdrEm .ekSug lghq;= l< wdldrh my; PdhdrEm j,ska oelafõ'

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Sri lankan's new selfie style " POLFIE"

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb