Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Ruwanthi Mangala to enter politics
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ruwanthi Mangala to enter politics

kdu,af.a ìß| rejka;s ux.,d foaYmd,khg

.dhk Ys,amS kdu,a Wvq.u uy;df.a ìß| jk rx.k Ys,ams” rejka;s ux.,d uy;añh bÈß  ue;sjrKfha § Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka ;r. lsÍu i|yd kdu fhdackd b,a,d ;sfnkjd'

wo ^30&fmrjrefõ weh kdu fhdackd ,nd .ekSu i|yd jQ iïuqL mÍlaIKhg o fmkS isáhd'

;ukag fujr ue;sjrKhg bÈßm;a ùug i|yd wjia:dj ysñfõ o hkak fkdokakd njhs rejka;s ux.,d uy;añh i|yka lf<a'

óg fmr mej;s niakdysr m<d;a iNd ue;sjrKhg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka ;r. lsÍu fjkqfjka kdu fhdackd ,nd .ekSug o weh W;aidy l<;a th jH¾: jqKd'

tu wjia:dfõ § ikaOdkfhka m<d;a iNd ue;sjrKhg kdu fhdackd fkd,eîu iïnkaOfhka ;uka ;=< ÿlla fkdue;s nj lS ux.,d uy;añh ;uka ue;sjrKhg ;r. lsÍug iQodkï jQfha ck;djg fiajh lsÍug jk nj;a" kdu fhdackd fkd,enqKo bÈßfha§ ;uka ck;djg fiajh lrk nj;a wjOdrKh l<d'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb