Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Rumeysa Gelgi Is The World's Tallest Teenager Girl

;=¾lsfhka u;= jQ ;rekshla .ek uq¿ f,dalhu l;d lsÍug mgka wrka

refïid f.,a.s ;=¾ls cd;sl hෞjkshls' jhi wjqreÿ 17 la jk weh ms<sn|j fmr§ ljqre;a fkdoek isáh;a oeka weh .ek uq¿ f,dalhu l;d lsÍug mgka wrka' mdif,a tfldf<dia jeks fYa%Ksfha bf.kqu ,nk refïid uq¿ f,dalfhau l;dnyg fhduq ùug fya;= jqfKa weh fm<k widudkH jQ frda. ;;a;ajhls'
ùj¾ iskafv%daï kï jQ fï ÿ¾,N cdk wl%ñl;dj ksid refïId widudkH f,i Wiska j¾Okh ùu wdrïN jQfha l=vd l,§uhs' oeka wef.a Wi wä 7 la iy wÛ,a kjhls' fï
widudkH Wi ksid miq.shod weh f,dj Wiska jeä hෞjksh f,i .skia jd¾;d fmd;g tla jQjd'

;=¾lsfha lrdnqla ys refïidf.a Wmka k.rh jk i*arkafndaÆys o wehg fï .skia jd¾;d iïudkh msßkukq ,enqfõ miq.sh i;sfha§hs' refïid fuf,iska Wiska jeä jqj;a wef.a mjqf,a fjk ljqre;a t;rï Wi ke;sj idudkH Ôú; .; lrkjd'

fï widudkH Wi refïidg m%Yak .Kkdjla u;= lr,d' bka nrm;<u m%Yakh Wig iudkj wef.a oE;a o widudkH È.lska hq;= ùuhs' wef.a w;l È. fikaáóg¾ 25 la'

wef.a m;=,l È. fikaá óg¾ 30'5 la ùu ksid wehg m,¢kak isÿù we;af;a msßñkag yßhk m%udKj, mdjyka' ta mdjyka weh fjkqfjkau wefußldfõ ksmojd f.kajkq ,nkjd' fï widudkH Wi ksid refïidg weú§ug o wmyiqhs' tksid weú§fï wdOdrlhla fukau frdao mqgqjla weh ks;r Ndú; lrkjd'
ld,hla ;siafiau fï widudkH Wi ksid refïidg iudcfhka nrm;< mSvd t,a, jqj;a weh ta ish,a, is;ska neyer lr i;=áka bkakjd'

zux wfkla mqoa.,hkag jvd fjkia mqoa.,fhla ùu .ek leue;shs' bka ud úfYaIs; jQ mqoa.,hl= nj ye‍‍fÛkjd' wfkla whg <Ûdúh fkdyels ;rï Wia ;ekaj,g ug wmyiqjlska f;drj <Ûdúh yelshs' ta jf.au ug my;ska isák wh foi n,oa§ ug oefkkafka m%S;shlaZ hkqfjka ;u Wi .ek refïid mjikafka wdvïnrfhks'

refïidg .skia iïudkh msßkeóug fmr tys kS;sÍ;s wkqj ffjoHjrhl= tlu Èkl § kS;Hkql+,j wef.a Wi f;jrla uekSu isÿ lrkq ,enqjd'

Rumeysa Gelgi Is The World's Tallest Teenager Girl
z.skia f,dal jd¾;d ieu úgu f,dalh mqrd úúOdldr fukau widudkH jQ mqoa.,hka ms<sn| fidhd ne,Su isÿ lrkjd' tfiau Tjqka y÷kd .kakjd' refïid wef.a fï widudkH YÍr j¾Okhg b;d ffO¾hfhka hq;=j uqyqK fokjd' Bg .re lsÍula jYfhka wm wehg fï iïudkh mqo l<dZ hehs refïidj f,dj Wiska jeä hෞjkshg ysñ iïudkh mqo lrñka .skia jd¾;d ks,OdÍka m%ldY l<d'

jhi wjqreÿ 17 jk;=re;a Wiska j¾Okh jQ refïid óg jvd Wi fkdhk nj ffjoHjre m%ldY lrkjd' tksid oekg f,dj Wiu mqoa.,hd f,i we;s .skia jd¾;dj iu lsÍug wehg yels jkafka keye' oekg Ôj;=ka w;r isák f,dj Wiska jeäu mqoa.,hd jd¾;d jkqfha o ;=¾lsfhks' Tyq iq,a;dka fldafiaka h' iq,a;dkaf.a Wi wä 8 hs wÛ,a 3 ls'

fuf;la f,dj jd¾;d jQ Wiska jeäu hෞjksh jQfha lefkaähdkq cd;slfhls' wekd fyhsksia iajEka kï jQ wef.a Wia wä 7 hs wÛ,a 11 ls' 1846 jif¾ Wm; ,o weh ñh.sfha 1888 jif¾§hs' f,dj jd¾;d.; Wiu msßñhd wefußldkq cd;sl frdnÜ jeâf,da h' Tyqf.a Wi wä 8 hs wÛ,a 11 ls'

Rumeysa Gelgi Is The World's Tallest Teenager Girl
fï w;r f,dj Ôj;=ka w;r isák Wiska wvqu mqoa.,hd f,i .skia jd¾;d fmd;g tlaj isákqfha fkamd, cd;sl pkao%d nyÿ¾ vx.s h' Tyqf.a Wi wähl=;a wÛ,a kjh yudrls' l;auKavq kqjßka lsf,da óg¾ 400 la ÿßka msysá yqfol,d .ïudkhl Ôj;a jk Tyq f,dj ñáu mqoa.,hd f,i .skia jd¾;d fmd;g .sfha .ug meñKs or lmkakl= úiska olskq ,eîfuka miqjh'

fiaud,s

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive