Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

President Maithripala Sirisena dissolves parliament

President Maithripala Sirisena dissolves parliament

md¾,sfïka;=j úiqrejhs
uy ue;sjrKh wf.daia;= 17

Bfha uOHu rd;%Sfha isg n,meje;afjk mßÈ md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍfuka miq" uy ue;sjrKfha kdu fhdackd le|ùu cQ,s 06 fjksod isg 15 fjksod olajd isÿ lsÍug kshñ; h'

wm l< úuiSul§ rcfha uqo%Kd,dêm;s .dñ” f*dkafiald uy;d mejiqfõ" ta ms<sn|j .eiÜ m;%fha i|yka nj h'

ta wkqj md¾,sfïka;= ue;sjrKh wf.dia;= 17 jk od meje;afjk nj o Tyq mejiSh'

ue;sjrKhlg Èk kshu ùu ;a iu. ck;d ksfhdað;hka f,i iqÿiq mqoa.,hka m;alsÍfï j.lSu fï iu. ck;djg mejfrkq we;s
President Maithripala Sirisena dissolves parliament President Maithripala Sirisena dissolves parliament Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, June 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.