Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Poonam Pandey speaks about her Secret Selfies
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
kdk ldurfha§ uu ÿrl:kfhka uf.au lduql mska;+r wrf.k n,kjd 
- mQkï mdKafâ
-PdhdrEm

;uka ;ukaf.au fi,a*s PdhdrEm .ekSfï wdidjla mj;sk nj mQkï mdKafâ mjikjd'weh mjikafka ;uka ksÈhk we| u; iy kdk ldurfha kdk úg§ mjd ;ukaf.a fi,a*s PdhdrEm .ekSu isÿ lrk njhs'fnd,sjqvfha rd.sl rÛmEï j,g m%lg mQkï mdKafâ fï jk úg 24 fjks úh miqjkjd' weh miq.shod ghsïia u*a bkaÈhd iÛrdjg woyia olajñka fuu woyia m< lr ;snqKd'

rx.k Ôú;h ;=< Tn leue;s fudk wdldrfha bÈßm;a lsÍï lrkako@

uu állaj;a leue;s keye .ia jfÜ ÿj ÿj wdor iskaÿ lshkak'

uu leue;shs fï jD;a;Sh ;=< ug l< yels rx.k biõ fudkjdo lshk foa .ek wNsfhda.d;aul bÈßm;a lsÍuj,g uu ksrej;a rÛmEïj,g iSudfjkak leue;s keye'

úúO;ajhla we;s rÛmEï ,efnk ks<shlùug uu leue;af;ka bkakjd'

Tng mqoa.,sl weíneysùï ;sfhkjdo@ ta fudkjdo@

m%Odku foa uu uf.au fi,a*s PdhdrEm .kak yß leue;shs'

lEulk fldg" ksÈhk we| Wv§ jf.au kdk ldurfha kdk úg§ mjd uu uf.a cx.u ÿrl:kfhka uf.au mska;+r wrf.k n,kjd'

uu ug yßu wdofrhs' uu mQkï mdKafâ lshk flkdg jYSfj,d bkafka'

Tn leue;s fudkúÈfha msßñkago @

ug f,dl= i,a,sldrfhda ´k keye' ta;a ukqiailu ;sfhk msßñkag uu leue;shs'

biaflda‍f,a bf.k .;a;= ld‍f,a§ ug msßñ <ufhla .ek leue;a;la we;sjqKd' uu .syska thdg uf.a leue;a; lsõjd'

ta fld,a,d tl mdru fïl mka;s Ndr .=re;=ñhg meñKs,s l<d' tod mgka uu msßñkag nhhs' fudk ;rï leue;a;la we;sjqK;a uu biair fjkafka kE'

fyd| wdor iïnkaOhla Tn ks¾jpkh lrkafka fldfyduo@

yeufohu mßmQ¾K jqKq wdor iïnkaO;d wmg fï f,dalfha olskak ,efnkafka kE'

mqoa.,slj ienEu wdorjka;hl= bÈßmsg§ uu uy fudav .Ekshla úÈhghs yeisfrkafka'

Tn Tfí ird.S isrer kv;a;= lrkafka fldfyduo@

w.miÛ uy;aj bkak uu wdihs' uu we;s ;rï flá lEu lvfpdare lrjd'

idudkHfhka w;g wyqfjk ´ku fohla uu ld,d odkjd'
´kjg jvd wm%ikak úÈhg uy;afjk isrerla kffuhs ug ;sfhkafka'

ta ksid ks;r ðï hkak jqjukdjla kE' kuq;a uu fhda. jHdhdu lrkjd' bv ,efnk fndfyda fj,dj,§'

wehs Tn msßñkaf.a lduh weúiafik úÈfha ú,dis;d lrkafka@

uu wvqfjka we÷ï w¢kak wdihs' ta jf.au lduql ú,dis;d lr,d" uf.au fi,a*s PdhdrEm .kak uu wdihs' ta uf.a wdYdj'

ksrej;a o¾Yk rÛmEu fnd,sjqâ mqrhg tl;= ùfï fláu ud¾.h lsh,d Tn úYajdi lrkjdo@

keye' tfyu flá mdrlska we;=<;a jqK;a fnd,sjqvh ;=< ;rejla úÈhg ia:djr fjkak kï" olaI rÛmEï wjYHhs'

uu ksrej;a o¾Yk rÛmE ksid fndfyda wh W;aidy lf<a udj ‍fmda¾fkda.%e*s ùäfhda ;=<u isrlr,d ;shkakhs'

fï jk úg uu rx.kfha fjk;a biõ fydhd hk flfkla' wiNH ks,a Ñ;%mg 40lg ú;r ,enqKq wdrdOkd uu fï jkúg m%;slafIam lr,d ;sfhkjd'

Tfí fyd|u ;r.ldßh ird.S ks<s /ðk ikS ,sfhdaka fkao@

fldfy;au weh ug ;r.ldßhla kffuhs' weh ;shd fjk;a ks<shlg j;a ud iu. ;r. lrkak neye'

ikS ,sfhdaka wehg kshñ; ;ek ia:dk.; fj,d bkakjd' uu uf.a ;ek ;shdf.k bkakjd'

Tfí Ôú;fha iqúfYaIu flkd ljqo@

lsisu úfYaI flfkla keye' oekg uu wdof¾ uf.a bÈßmsg ;sfhk leurdjg ú;rhs'

n,uq… ug;a fï f,dalfha Wreuldrfhla we;sfka'

t;fldg Tfí bÈß n,d‍fmdfrd;a;=@

úfYaI hula keye' Ôú;fha ßoauhg wkqj uu tÈfkod uf.a ojia .; lrkjd'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Poonam Pandey speaks about her Secret Selfies

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Poonam Pandey speaks about her Secret Selfies

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Poonam Pandey speaks about her Secret Selfies

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Poonam Pandey speaks about her Secret Selfies

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Poonam Pandey speaks about her Secret Selfies


Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive