Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Man accused of trying to sexually assault teen girls in Bus

nia r:fha§ 14 oeßhg ryia wjhjh fmka jQ ;reKhdg jev jr§

l=,shdmsáh nia kej;=fï .d,a lr ;snq nihlg keÛ wjqreÿ 14la jhie;s oeßhlg ryiÛ fmkajQ mqoa.,fhl= wêlrKh yuqfõ jro ms<s.ekSfuka wk;=rej fï ui 22 olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lsÍug lghq;= lr ;sfí'

fuf,i rlaIs;
nkaOkd.dr .;lrk ,oafoa hka;ïm,dj Wyqóh m%foaYfha mÈxÑlrejl= jQ Woh l=udr kue;af;ls'

isoaêhg uqyqK ÿka oeßh ish uj iuÛ m%;sldr i|yd l=,shdmsáhg meñK we;'

miqj fndaj;a; nihl ke.S isáh§ wod, ielldr mqoa.,hd nihg keÛ we;s w;r oeßh wi,ska jdäù Tyqf.a ryia m%foaYh oeßhg fmkaùug iQodkïj we;'

tu ms<sl=,a iy.; l%shdj bjid.; fkdyelsj bÈß wiqfka isá ujg l< oekqï§u u; m%fldamhg m;a uj yd nia u.Ska iellreg myr§ fmd,siShg Ndr§ ;sfí'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb